Incident

Shell Moerdijk moet meer maatregelen nemen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen, ongeacht de mogelijke effecten van de emissie. Hiermee kan Shell betere invulling geven aan zijn zorgplicht voor de omgeving en de wettelijke verplichting om uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ te voorkomen.

Het gerechtshof in Den Haag heeft twee bedrijven veroordeeld tot geldboetes in verband met een brand op 14 januari 2011 op het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. De brand was ontstaan doordat bij het rangeren een aantal goederenwagons, deels gevuld met gevaarlijke stoffen, tegen elkaar gebotst was.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft per brief Kamervragen beantwoord over het bericht dat chemiebedrijven de veiligheidsregels schenden. Uit het bericht ‘Chemiebedrijven schenden vaak de regels’ zou blijken dat meer dan de helft van de risicobedrijven in Nederland de afgelopen twee jaar de veiligheidsregels heeft overtreden.

De afgelopen weken viel mij op dat er veel te doen is over de informatievoorziening bij incidenten. Als het gaat om fysieke veiligheid zie ik dat we kansen laten liggen om rampen te voorkomen, dan wel om effecten van ongevallen zo veel mogelijk te beperken. Ik zoom in op het onderliggende wegennet en het vervoer van gevaarlijke stoffen hierover, want wat daar gebeurt stemt mij diep droevig.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over de "bijna ramp" en illegale oliepraktijken voor de Nederlandse kust. Deze vragen waren gesteld naar aanleiding van een reportage van Argos getiteld 'De zaak Franz Schulte' van 21 janauri 2017.

Een mestmixbedrijf uit Abbega en de directeur zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor het dodelijke ongeluk bij het schoonmaken van een mestsilo in Makkinga. De rechtbank oordeelt dat de man zijn zorgplicht voor de medewerkers ernstig heeft verzaakt. Het bedrijf krijgt een boete van 100.000 euro opgelegd.

Rijkswaterstaat, waterschappen en veiligheidsregio’s gaan gezamenlijk optrekken in een evaluatieonderzoek naar de 1e 48 uur na de aanvaring van stuw Grave. Hierbij worden zij begeleid door het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DCC). Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek voor de zomer bekend.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de veiligheid op het industrieterrein Chemelot in Limburg. Directe aanleiding is de brand bij Sabic op 28 december 2016, waarbij één medewerker om het leven is gekomen en één zeer zwaar gewond is geraakt. Omdat de Raad de afgelopen twee jaar ook zes andere voorvallen op het terrein heeft onderzocht, wil de Raad deze zeven voorvallen in samenhang bezien. 
 

Op 10 juni 2016 heeft bij Stable Isotopes in Almelo (een onderdeel van Urenco) een incident met een gevaarlijke stof plaatsgevonden. Er was germaniumfluoride vrijgekomen, dat in contact met vocht in de lucht omgezet wordt in waterstoffluoride. Een aantal brandweermensen en medewerkers hadden dit ingeademd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoeksrapport gepubliceerd over het ongeval op 6 februari 2015 bij BASF Nederland in De Meern waarbij een emissie van nikkelhoudende stof ontstond. De emissie vond plaats in een aftapinstallatie die in een bedrijfshal van de Base Metal fabriek van BASF staat. Het ongeval in februari 2015 was niet het eerste ongeval met de betreffende installatie dat door de Onderzoeksraad is onderzocht.