Incident

De Inspectie Verkeer en Waterstaat wil het keuren en certificeren van nieuwbouwschepen in de binnenvaart in 2009 overhevelen naar private marktpartijen. Dat valt op te maken uit het zogeheten Visiedocument Binnenvaart van de inspectie dat recentelijk naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Nota Vervoer gevaarlijke stoffen was ooit bedoeld lijn te brengen in het verbrokkelde overheidsbeleid met betrekking tot dit belangrijke maatschappelijke thema. Maar nu blijken ambtenaren zich niets aan te trekken van de uitgangspunten in de nota. Voor minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat dreigt opnieuw een hoofdpijndossier.

In de Derde Petroleumhaven in Rotterdam zijn op 22 april diverse hulpdiensten ingezet in verband met een chemische reactie in de laadruimte van het schip Stolt Innovation. De situatie viel bij nader inzien volgens een politiewoordvoerder erg mee.

Bij een botsing tussen twee vrachtwagens op 8 april op de A15 ontstond lekkage van de gevaarlijke stoffen acetonitril en tetrachloorethyleen. De vrachtwagenchauffeurs hebben geen regels overtreden.

Vijftien medewerkers van tuinmeubelbedrijf Hartman in Enschede zijn op dinsdag 19 februari onwel geworden na het openen van een container uit China. Volgens het personeel kwam er een gaslucht uit de container en kregen zij last van de keel en prikkelende ogen.

De luchtvaartautoriteit van de Verenigde Staten van Amerika adviseert verladers, expediteurs en vervoerders om het transport van ethylchloride in aluminium cilinders te vermijden.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Connekt, TNO en Buck Consultants International houden een breed opgezette proef met een anti-ongevallensysteem. De proef test vijf afzonderlijke systemen die ongevallen met vrachtwagens kunnen voorkomen. Dit moet de veiligheid en de doorstroming op het Nederlandse wegennet bevorderen.

Het veiligheidsbeheer op industrieterrein Chemelot zou verder verbeterd moeten worden door versterking van de centrale rol van de vergunninghouder (CSP B.V.) in het veiligheidsbeheer. Minister Cramer (VROM) heeft deze opvatting overgenomen van de provincie Limburg.

Een lek in een lasnaad bij een goedgekeurde pomp is de oorzaak geweest van het ontsnappen van salpeterzuur op 4 december bij DSM in Geleen. Dat heeft minister Cramer (VROM) geantwoord op vragen van kamerlid Graus (PVV).

De wijziging Regeling externe veiligheid is Op 24 december 2007in de Staatscourant (stcr 2007 nr. 249) gepubliceerd. De wijziging is op 1 januari 2008 in werking getreden. Daarnaast is op 19 december 2007 (nr. 245) de ontwerpwijziging van het Besluit externe veiligheid inrichtingen gepubliceerd. Deze treedt naar verwachting 1 januari 2009 of 1 april 2009 in werking.