Handhaving

Zo kreeg staatssecretaris Mansveld te horen in het Algemeen Overleg (AO) Externe Veiligheid van 20 juni 2013. Niet geheel verrassend, aldus de website van LAT Risicobeheersing Bedrijven. Het AO vond plaats in de week dat diverse rapporten verschenen over de veiligheid bij risicovolle bedrijven. Naast het advies van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur en het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) over Odfjell, is de landelijke monitor Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2012 uitgebracht.

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft de jaarrapportage “Monitor Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2012” naar de Tweede Kamer gestuurd. De jaarrapportages zijn opgesteld door het programma Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (LAT-RB). In het LAT-RB werken de gezamenlijke toezichthouders (Inspectie SZW, Veiligheidsregio’s, WABO bevoegd gezag en RWS) samen aan de verbetering van het toezicht en de handhaving op de majeure risicobedrijven.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag zijn onderzoeksrapport gepubliceerd over de veiligheid bij Odfjell Terminals Rotterdam, over de periode 2000 - 2012. De belangrijkste conclusie is dat er een langdurige onbeheerste veiligheidssituatie heeft bestaan bij Odfjell en dat de wet- en regelgeving niet werd nageleefd. De toezichthouders waren al jaren op de hoogte van de slechte veiligheidssituatie, maar grepen te laat in.

Het Friese Verkeershandhavingsteam van de politie Noord-Nederland heeft maandagmiddag bij Ternaard (Friesland) een transport met gevaarlijke stoffen stilgezet. Bij gladheid of minder dan 50 meter zicht is het namelijk verboden om gevaarlijke stoffen te vervoeren over de weg. Onder meer het KLPD en wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat en provincies kunnen vanuit veiligheidsoverwegingen weggedeelten wegens gladheid afsluiten.

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) krijgt signalen dat de overheid kleine overtredingen door chemische bedrijven onevenredig streng aangepakt. Dat heeft een negatief effect op de investeringsbereidheid van de betrokken bedrijven, aldus BZW. Op verzoek van BZW stelt onderzoeksinstituut Telos een nader onderzoek in. 

De provincies Zeeland en Zuid-Holland willen op 1 januari a.s. als eerste provincies gaan samenwerken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven. De gedeputeerden voor milieu van beide provincies ondertekenden daarvoor op 19 december een intentieverklaring.


Met ingang van 1 januari 2013 worden de vergunningen en inspecties bij risicovolle bedrijven in Zeeland en Zuid-Holland gecoördineerd vanuit één Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

In zijn veertiende update over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam meldt de Milieudienst DCMR dat er de afgelopen veertien dagen geen tanks zijn goedgekeurd bij Odfjell. Het aantal tanks dat de DCMR heeft goedgekeurd, blijft daarmee staan op 67.

De Zembla-uitzending over misstanden in het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft veel stof doen opwaaien. Er kwamen allerlei kritische reacties vanuit politiek en brancheverenigingen op deze praktijken. Europarlementariër Peter van Dalen geeft in dit interview zijn mening over deze zaken.

De Milieudienst Rijnmond heeft zijn dertiende update gepubliceerd over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam: 


•De DCMR heeft deze week twee tanks vrijgegeven die door Odfjell mogen worden gebruikt.
•In totaal mag Odfjell 67 tanks weer in gebruik nemen.

De minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Asscher en Klijnsma) hebben de Integrale Rapportage Handhaving 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage geeft een beknopt beeld van de uitvoering van het handhavingsbeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het afgelopen jaar.