Handhaving

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft de Landelijke Handhavingsstrategie Brzo 1999 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit had zij toegezegd bij het Algemeen overleg Externe veiligheid en handhaving van 12 december 2013. De Brzo-handhavingsstrategie is op 11 december 2013 vastgesteld in het Bestuurlijk Omgevingsberaad en is opgesteld door de drie Brzo-toezichthouders (inspectie SZW, Veiligheidsregio’s en Brzo-Rud’s).

Bij het Tweede-Kamerdebat 'Beperkte daling chemische bedrijven onder verscherpt toezicht' zijn vier moties ingediend:

  • de motie-Van Tongeren over het sluiten van drie onveilige bedrijfsonderdelen in de chemiesector (nr. 171);

  • de motie-Van Gerven over concrete en duidelijke onderzoeken door de Inspectie Leefomgeving en Transport (nr. 172);

  • de motie-Van Veldhoven over het realiseren van integraal toezicht voor Brzo-bedrijven (nr. 173);

Provincies (IPO), gemeenten (VNG) en werkgevers (VNO-NCW) hebben een brief gestuurd aan staatssecretaris Wilma Mansveld (IenM, PvdA), waarin zij stellen dat zij geen nieuwe interventiebevoegdheid moet geven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De drie organisaties vragen daarnaast om op korte termijn hierover met elkaar in gesprek te gaan.
 

Het is onacceptabel dat Odfjell 210 voorvallen bij het bedrijf niet of niet op de juiste manier meldde bij de daarvoor aangewezen instanties. Dat heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Zij reageert daarmee op de door de provincie Zuid-Holland gepubliceerde resultaten van een onderzoek van de Rotterdamse Milieudienst (DCMR) naar het niet of niet juist melden van de voorvallen.

Op de website van LAT RB worden de ontwikkelingen rond de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) voor BRZO-bedrijven geschetst. Dit zijn de zes gespecialiseerde RUD's die zich toeleggen op de uitvoeringstaken voor risicovolle bedrijven, die per januari 2014 operationeel zullen zijn. Aanleiding van deze ontwikkeling is de brand bij Chemie-Pack, begin 2011. Uit het onderzoek dat volgde, bleek de noodzaak van een intensievere samenwerking tussen de betrokken overheden.

In de Kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur worden verschillende maatregelen genoemd ter verbetering van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Brzo-bedrijven. Een van de maatregelen die het Kabinet noemt is een betere borging van de kwaliteit van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). De PGS-beheerorganisatie werkt hier graag aan mee.
 

Staatssecretaris WiIma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) is ,,onaangenaam verrast'' door 11 nieuwe incidenten van voor 2010 die door het chemiebedrijf Odfjell zijn gemeld. Dat zei ze donderdag tijdens een debat over de veiligheid in de chemiesector. Het chemiebedrijf heeft deze incidenten destijds niet correct gemeld bij de autoriteiten. 
 

Burgemeester Ahmed Aboutaleb ziet op dit moment geen aanleiding om het omstreden tankopslagbedrijf Odfjell te sluiten. Dat schrijft hij donderdag aan de gemeenteraad na een ,,indringend gesprek’’ met het bedrijf.
 

Het aantal overtredingen bij het verwijderen van asbest blijft te hoog. Het speciale asbestteam van de Inspectie SZW controleerde in 2012 bij 391 saneringslocaties. Bij 70% van de inspecties werden in totaal 582 overtredingen geconstateerd. Hoewel in deze sector gewerkt wordt met persoonscertificaten en gecertificeerde bedrijven, is ‘veilig werken’ nog niet vanzelfsprekend. Bijna 50% van de overtredingen waren zo ernstig dat de Inspectie het werk onmiddellijk stillegde, boetes gaf en/of proces-verbaal opmaakte.
 

Schepen die afwijken van de voorgeschreven tankerroute boven de Waddeneilanden, kunnen binnenkort een hogere boete krijgen. Het maximale tarief wordt verhoogd van 7.600 euro naar 78.000 euro. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.