Handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport meldt op haar Twitter-account ook zaken die in orde blijken te zijn bij inspecties. Zoals de inspecties gevaarlijke stoffen op 5 april in de Rotterdamse haven aan boord van een zeeschip. Alles bleek in orde te zijn. En de inspectie informatievoorziening spoor op emplacement Venlo op 3 april. Ook daarbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd naar de vergunningverlening en het toezicht van de provincie Zeeland op Van Citters Beheer BV. Dat is het bedrijf dat de sanering uitvoert van de failliete fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. Conclusie is dat de provincie op een aantal onderdelen haar milieutaken niet volgens de regels heeft uitgevoerd.

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Westpoort is onder verscherpt toezicht gesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), omdat de veiligheidssituatie niet voldoende zou zijn.

De provincie Zuid-Holland neemt aanvullende maatregelen om vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij risicovolle bedrijven verder te versterken. In het bijzonder wordt ingezet op maatregelen bij majeure risicobedrijven, namelijk de chemie, raffinaderijen en de tankop- en -overslag.

In het Staatsblad (2017, 483) is het besluit gepubliceerd tot wijziging/indexering van de tarieven in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit buitengebruikstelling voertuigen, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

ExxonMobil, Vopak, Odfjell en DCMR zijn op 1 september gestart met een gezamenlijke pilot om onbekende benzeenemissies sneller op te sporen. Doel is de verspreiding van deze stof in de Botlek te minimaliseren. Benzeen is een  Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS).  Emissies van deze stof moeten zoveel mogelijk beperkt worden.

Magazine editie

In het toezicht op Brzo-bedrijven vinden belangrijke wijzigingen plaats. Dit zogenaamde VTH-toezicht valt nu onder de twaalf provincies, en in opdracht daarvan zes gepecialiseerde Brzo-omgevingsdiensten. Daarbij wordt gestreefd naar landelijk uniform toezicht. Gevaarlijke Lading interviewde twee direct betrokkenen hierover.

Per 1 juli jl. is het toezicht op de vergunningverlening op DuPont/Chemours in Dordrecht overgegaan van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid naar de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit komt doordat toezicht en handhaving op risicovolle bedrijven per die datum is ondergebracht bij gespecialiseerde omgevingsdiensten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een evaluatie-onderzoek laten uitvoeren naar de wet Vergunningverlening,Toezicht en Handhaving. Binnen het stelsel van omgevingsdiensten zijn zes Brzo-omgevingsdiensten ingericht die zijn belast met de uitvoering van de VTH-taken rond majeure risicobedrijven.

Magazine editie

Met deze keer:

  • 1 juni etikettering conform CLP verplicht;
  • toezicht Brzo-bedrijven in overgangsfase;
  • VLG - VBG - VSG geactualiseerd;
  • Nieuwe verordening PBM's op komst;
  • Gevaarlijke Lading op internet;
  • Nieuwe wet- en regelgeving en publicaties.