Handhaving

Auteur(s)

Met de inwerkingtreding van het ADN(R) 2007 is ADN(R) randnummer 9.3.X.21.5 van kracht geworden. In dit voorschrift wordt geregeld dat de walinstallatie bij een onvoorziene situatie de lospomp aan boord op een verantwoorde manier kan stop zetten. Dit uitschakelen moet geschieden door het onderbreken van een aparte, door de boordinstallatie gevoede stroomkring aan de wal.

Alle lidstaten van de Europese Unie moeten mee werken aan de gezamenlijke bestrijding van illegale uitvoer van afval. Dat concludeert een werkgroep van Europese afvalcontroleurs geleid door  VROM-inspecteurs.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) gaat vanaf medio februari het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels intensiveren.

De Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) stelt voor een ketenregisseur aan te stellen om eigenbelang van partijen die brandbestrijdingssystemen certificeren te voorkomen. "Die kan de organisatie van de meest cruciale overheidstaken stroomlijnen, zodat nu eindelijk eens resultaat geboekt kan worden", aldus de VNCW in een persbericht.

Het BRZO-verbeterprogramma heeft geleid tot meer deskundigheid bij de toezichthouders van milieubeheer, brandweer en Arbeidsinspectie en betere communicatie tussen de inspectiepartijen onderling en inspectiepartijen met bedrijven. Een mooi resultaat, maar er zijn meer verbeteringen nodig om de beoogde kwaliteit van het BRZO-toezicht in 2010 te realiseren. Dat blijkt uit twee evaluaties.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12, regelgeving voor opslag en verlading van ammoniak, voldoet niet aan de eisen van de tijd. Dat stelt de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) in haar recente advies aan de overheid.

Met name bij mengsels en oplossingen zijn er nog verschillen tussen etikettering volgens de transportwetgeving en volgens EU-GHS. Dat bleek op de voorlichtingsbijeenkomst van 10 november door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Nieuwegein.

De DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) neemt per 1 januari 2010 de uitvoering van de vergunningverlening voor defensie-inrichtingen over van VROM. Dit betreft onder meer vergunningen op het gebied van vuurwerk, explosieven en buisleidingen.

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu geeft provincies en gemeenten tot de zomer 2010 om de brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen op orde te brengen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft met een voorlichtingsfilm meer informatie over de handhaving van het Scheepsafvalstoffen Besluit, de nationale uitwerking van het Scheeps Afvalstoffenverdrag dat 1 november in werking is getreden. Bekijk de video in de weblog van Robert Tieman.