Handhaving

HANDHAVING - De provincie Zeeland heeft gefaald bij de aanpak van de vervuilende fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost. Dat concludeerde vrijdag de commissie onder leiding van Jan Mans, die onderzoek deed naar hoe de provincie omging met het gedogen en handhaven van Thermphos.

HANDHAVING - FNV Bondgenoten stelde recentelijk voor dat gasmeten van alle zeecontainers op de haventerminals plaats moet vinden. In reactie daarop geeft Stichting KAGO te kennen deze visie niet te delen, omdat ze veel(onterechte) afkeur en stagnatie van containerstromen verwacht.

BELEID - De Tweede Kamer wil dat snel duidelijk wordt op welke locaties met chemische bedrijven er een brand als in Moerdijk zou kunnen ontstaan.

HANDHAVING - De naleving van de arbo-regels op Nederlandse zeeschepen is niet verbeterd. Deze conclusie trekt de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) uit de eindrapportage ARBO Zeevaart 2008/2010.

In december komt de minister van VROM met een herzien beleid voor prioritaire stoffen. Dit beleid voor zeer gevaarlijke stoffen voor mens en milieu wordt afgestemd op andere wet- en regelgeving, zoals REACH, de Kaderrichtlijn Water en NeR.

Er is sprake is van een passieve houding van het bevoegd gezag dan wel van onvoldoende verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. Dat heeft demissionair minister Huizinga geconcludeerd op basis van recent onderzoek naar de brandveiligheid bij opslagen van gevaarlijke stoffen.

De ARIE-regeling moet blijven bestaan, zo concludeert minister Donner (SZW) op basis van advies van de SER. Er komt wel onderzoek naar een categorale aanwijzing of uitsluiting van vervoersgebonden inrichtingen.

"Zoetermeer is door het oog van de naald gekropen. Of juister: als de gezondheidseffecten duidelijk worden, dan kan de gemeente wel eens een groot probleem erbij krijgen."

Meryam Twisk van de DCMR Milieudienst Rijnmond is verkozen tot Handhaver van het Jaar op het congres 'Handhaven met een ster' op 9 september in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Tot Handhavingstalent van het Jaar werd uitgeroepen Mark Hopman, Van Hall Instituut, Leeuwarden.