Handhaving

Burgemeester Ahmed Aboutaleb hoeft van de Rotterdamse gemeenteraad de onveilige onderdelen van chemiebedrijf Odfjell niet te laten sluiten. Een motie van GroenLinks en Leefbaar Rotterdam waarin dat werd gevraagd, kreeg donderdag geen steun van de andere partijen.


Een tweede motie van GroenLinks en Leefbaar haalde het evenmin.

Milieudienst DCMR heeft namens de provincie Zuid-Holland een handhavingsbeschikking aan Odfjell gezonden. Deze beschikking is de verdere uitwerking van de handhaving die op 22 mei is gestart, na het vaststellen van het rapport van de BRZO-inspectie op 6 en 7 maart 2012. De manager die bij het chemiebedrijf Odfjell in Rotterdam verantwoordelijk is voor onderhoud, heeft vorige week zijn functie neergelegd.


De belangrijkste tekortkoming waarop handhavend wordt opgetreden is dat Odfjell niet voor alle tanks heeft kunnen aantonen dat deze tijdig geïnspecteerd en onderhouden zijn.

De gemeente Rotterdam verscherpt het toezicht op de veiligheid van ondergrondse leidingen met gevaarlijke stoffen. Het stadsbestuur geeft daarmee uitvoering aan een motie die de fractie van GroenLinks in april indiende om ongelukken met verouderde havenleidingen te voorkomen.


GroenLinks is blij met de voortvarende aanpak van de gemeente. 'Goed toezicht kan mensenlevens redden', zegt GroenLinks-raadslid Arno Bonte. 'Vooral in het Botlekgebied zijn veel leidingen in erbarmelijke staat. Sommige leidingen zijn al meer dan een halve eeuw niet onderhouden.

Tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek is op het terrein verschillende projecten gestart zonder dat daarvoor de benodigde vergunningen zijn verleend door de milieudienst DCMR. Daarnaast blijkt uit een nog niet openbaar rapport van de controlediensten dat de problemen nog erger zijn dan tot nu toe bekend was.


Odfjell bouwt momenteel druk aan het zogenaamde stoomketelproject. Hierin worden - heel simpel gezegd - dampen onder hoge druk schoongewassen. Volgens de milieudienst DCMR is hiervoor wel een vergunning aangevraagd, maar is deze nog niet verleend.

In een brief aan de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Atsma in op de handhaving van de aanpak van het chemisch bijmengen van stookolie, de brandstof voor schepen. HIj schrijft onder andere: "In de komende jaren zullen in internationaal verband strengere zwavelnormen voor scheepsbrandstoffen van kracht worden. Deze leiden in de praktijk tot toepassing van gedistilleerde brandstoffen, die veel schoner zijn dan de thans toegepaste stookolie en waarbij minder gemakkelijk onopgemerkt gevaarlijke afvalstoffen kunnen worden bijgemengd.

De Provincie Zeeland en de Inspectie SZW hebben woensdag een gezamenlijk rapport (zie hieronder) uitgebracht over fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. Dit rapport brengt in beeld welke resultaten twee jaar verscherpt toezicht bij Thermphos heeft gehad. Uit het rapport blijkt dat intensivering van het toezicht bij Thermphos effect heeft gehad op de uitstoot van zware metalen en dioxines door Thermphos: deze is (sterk) verminderd.

Staatssecretaris Joop Atsma heeft in een brief aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) laten weten dat de ontwikkeling van nieuwe netwerk-RUD’s uitgesloten is. Het IPO had de staatssecretaris gevraagd naar de ruimte die gemeenten en provincies hebben om over te schakelen op de inrichting van een RUD volgens het traditionele model. Hij houdt gemeenten en provincies echter aan de bestuurlijke afspraak van maart jl.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op haar website de recente ontwikkelingen toegelicht op het gebied van erkende instanties vervoer van gevaarlijke stoffen. De inspectie houdt toezicht op niet erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen en hun onderaannemers.


Op 1 april 2010 is de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen (Stcrt. 209, nr. 19721) van kracht geworden.

Op dit moment ziet de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma, geen reden om een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de gemeente Nijmegen die toezicht moet houden op de veiligheid bij TWO Chemical Logistics.

Ongeveer honderd mensen hebben maandag in Sliedrecht de eerste hoorzitting bijgewoond over een nieuwe vergunning voor DuPont in Dordrecht. De aanwezigen gaven aan weinig vertrouwen te hebben in het chemieconcern en de, voor de nieuwe vergunning verantwoordelijke, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.