GHS - CLP

Volgende week verschijnt Gevaarlijke Lading 3, met als thema 'stoffenregelgeving'. Dit nummer behandelt de relatie tussen GHS/CLP en ADR en PGS 15. In het driedubbelinterview geven deskundigen hun mening over zaken op het snijvlak van levering/gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. De wijzigingen in het veiligheidsinformatieblad onder invloed van REACH komen ook aan de orde. De poster op de middenpagina’s geeft de belangrijkste CLP-informatie per gevaarsklasse en legt een link met de vervoersetiketten, voorzover mogelijk.

Vanaf vandaag, 25 mei 2012, is in Amerika de nieuwe Hazard Communication Standard (HCS) van kracht. Deze laatste herziene versie (HCS-2012) is gepubliceerd op 26 maart 2012, en wordt gezien als een mijlpaal in het proces van GHS-handhaving in de Verenigde Staten.

Het RIVM heeft het rapport 'Prioritisation in processes of the European chemical substances regulations REACH and CLP' ('Prioritering in processen van de Europese stoffenwetgeving REACH en CLP') gepubliceerd. Het rapport beschrijft een systematiek om prioriteiten te stellen waar het gaat om taken ingevolge de Europese verordeningen REACH en CLP.


De Nederlandse overheid toetst of de industrie de risico's van chemische stoffen goed vaststelt.

Het Amerikaanse Ministerie van Arbeids (Department of Labor of the Occupational Safety and Health Administration (OSHA)) heeft een wet uitgevaardigd om de standaard voor gevaarscommunicatie (Hazard Communication Standard (HCS)) te conformeren aan de GHS-bepalingen. GHS is het wereldwijde systeem voor indeling en etikettering van chemische stoffen; CLP is de Europese implementatie daarvan.


Deze wet zal zestig dagen na datum van publicatie (te verwachten op 26 maart) van kracht worden.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft de Classificatie- en Etikettering-inventaris (C&L-inventaris) van chemische stoffen op de Europese markt gelanceerd. Meer dan drie miljoen ingediende records die meer dan 90.000 chemische stoffen betreffen, zijn nu vrij toegankelijker op de ECHA-website. Deze database bevat classificatie- en etiketteringsinformatie op ingediende en geregistreerde stoffen die ontvangen zijn van fabrikanten en importeurs.

In de Staatscourant is een lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd.

REACH en CLP (EU-GHS) zijn de transportwereld al flink binnengedrongen. Hoewel er nog een aantal overgangstermijnen gelden, is er al een voorzichtige balans op te maken van de eerste gebruikservaringen. In dit eerste deel van het tweeluik zet de auteur samen met Dirk van Well en Macco Korteweg Maris (VNCI) de knelpunten op een rijtje.

Het secretariaat van de UNECE heeft een digitale pagina ingericht met informatie over de implementatie van GHS wereldwijd. De UNECE is daartoe begonnen met het verzamelen van publieke informatie vanuit verschillende bronnen. Deze wordt op de webpagina per land samengevat en regelmatig geactualiseerd.

Op de website van de UNECE is nu de vierde gereviseerde editie van GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) in downloadbare pdf's gepubliceerd. Deze vierde editie zal naar verwachting in de Europese regelgeving van 2012 opgenomen worden.

De Nederlandse EU-GHS Helpdesk heeft tussen Kerst en Oud-/Nieuwjaar een aangepaste werkwijze. De telefonische helpdesk is deze week gesloten. Vragen stellen is die periode alleen mogelijk via het webformulier.