GHS - CLP

In de Staatscourant (nr 15, 4 januari 2013) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en de NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een nieuwe toolkit geïntroduceerd, die de aandacht vestigt op de veranderingen in de etikettering van chemische stoffen. De toolkit helpt werkgevers en hun werknemers zorgvuldig met gevaarlijke stoffen om te gaan en veilig te werken.
De nieuwe online-toolkit bevat onder meer de film: 'Gevaar: chemische stoffen!', een affiche en een folder.

Bedrijven zijn bekend met de REACH-regelgeving maar maken nog steeds te weinig gebruik van het veiligheidsinformatieblad, zo vermeldt de 'Jaarrapportage Handhaving REACH en EU-GHS in 2011'. Dat blijkt uit controles van Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving & Transport en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit vorig jaar bij bedrijven in de chemische industrie en bij eindgebruikers (autopoetsbedrijven). De inspectiediensten controleerden gezamenlijk op de REACH-verordening en etiketrichtlijnen (EU-GHS).

Gevaarlijke Lading 3 is verschenen, met als thema 'stoffenregelgeving'. Dit nummer behandelt de relatie tussen GHS/CLP en ADR en PGS 15. In het driedubbelinterview geven deskundigen hun mening over zaken op het snijvlak van levering/gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. De wijzigingen in het veiligheidsinformatieblad onder invloed van REACH komen ook aan de orde. De poster op de middenpagina’s geeft de belangrijkste CLP-informatie per gevaarsklasse en legt een link met de vervoersetiketten, voorzover mogelijk.

Magazine editie

In dit artikel gaat Hans Raemaekers in op de problematiek die ontstaat tussen UN-GHS en EU-GHS, beter bekend onder de afkorting CLP. Tevens bespreekt hij de impact van REACH op de huidige vorm
van de veiligheidsinformatiebladen.

Magazine editie

Het driedubbelinterview gaat deze keer over stoffenregelgeving. Hoe kijken betrokkenen uit de industrie, het bedrijfsleven en de overheid aan tegen alle nieuwe wet- en regelgeving die op ons afkomt, en de
praktische implicaties daarvan voor de vervoerssector? En wat is de rol van de overheid daarbij? Een impressie van drie – niet zo uiteenlopende – meningen.

Magazine editie

De poster geeft - naast de belangrijkste CLP-informatie per gevaarsklasse – voorzover mogelijk een vergelijking tussen GHS-pictogrammen en vervoersetiketten. Zo’n vergelijking maken lijkt eenvoudig, maar door bijkomende eigenschappen wordt het een lastige puzzel. Het bleek uiteindelijk voornamelijk mogelijk voor de fysisch-chemische gevaren (klasse 2).

Magazine editie

In dit artikel leggen Ivo Erens en Wim van Dongen uit wat de relatie is tussen CLP enerzijds en ADR en PGS 15 anderzijds. Alhoewel het eerste voor gebruik is, en het tweede voor vervoer/opslag, raken beide soms toch met elkaar verweven. Helaas is op de derde bladzijde in het blauwe kader een fout geslopen: hier had geen CLP-label moeten staan, maar het vervoersetiket voor giftige stoffen: vervoersetiket 6.1

Magazine editie

In deze aflevering geven verschillende deskundigen antwoord op praktijkvragen over CLP, REACH en het veiligheidsinformatieblad.

In de Staatscourant is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze lijst dateert van 29 juni jl.