GHS - CLP

De Stoffenportaal van de Rijksoverheid heeft een pagina gepubliceerd met informatie over de CLP-deadline van 2015. CLP is de EU-verordening voor indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels. Op 1 juni 2015 moeten alle mengsels die op de Nederlandse markt komen, zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens CLP. De pagina gaat ook in op de verplichtingen, die per rol in de toeleveringketen van chemische mengsels kunnen verschillen.

In de Staatscourant (6, 2014, d.d. 2 januari 2014) is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkenden stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen, en is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant.

Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) heeft het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria geactualiseerd. Deze herziene versie is aangepast aan de tweede en de vierde Aanpassing aan de Technische Vooruitgang (ATP) van de CLP-verordening. De wijzigingen hebben betrekking op Deel 2 (fysieke gevaren) en Deel 3 (gezondheidsgevaren). Daarnaast bevat dit richtsnoer een corrigendum op Deel 1 en Deel 4 en de bijlagen bij Deel 4.

Op 2 oktober jl. is de vijfde ATP (aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang) van CLP in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd: verordening 944/2013.  Artikel 1, punt 1, is voor stoffen met ingang van 1 december 2014 van toepassing en voor mengsels met ingang van 1 juni 2015. Artikel 1, punt 2, is met ingang van 1 januari 2015 van toepassing voor alle vermeldingen, met uitzondering van de vermelding „pek, koolteer, hoge temperatuur” (EG-nummer 266-028-2); daarvoor is artikel 1 met ingang van 1 april 2016 van toepassing.

Volgens het Arbobesluit zijn bedrijven verplicht om de gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig zijn te registreren. Maar veel ondernemers vinden de registratie te complex, zo blijkt uit diverse meldingen die EVO hierover heeft ontvangen.

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft geconstateerd dat de registratie van gevaarlijke stoffen vaak voor verbetering vatbaar is. Het doel van de registratie is om de aard, mate en duur van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te beoordelen.
 

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft haar Jaarrapportage Handhaving REACH en EU-GHS gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de geïnspecteerde bedrijven hebben voldaan aan de verplichting om hun chemische stoffen en preparaten te registreren. Op het punt van veiligheidsinformatiebladen en de aanwezigheid van ernstige zorgstoffen in producten kunnen bedrijven nog het nodige verbeteren.

In de Staatscourant (nr 16410, 1 juli 2013) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen, als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Auteur(s)
Magazine editie

Vanaf 1 juni 2015 zal de CLP-verordening worden verwerkt in de Vlaamse milieuwetgeving Vlarem en in de Europese Seveso-richtlijn. Voor opslagbedrijven van gevaarlijke stoffen in Vlaanderen zal dit de nodige gevolgen hebben.

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt een lijst bij van kankerverwekkende (C), mutagene (M) en reprotoxische (R) (hierna de SZW-lijst) waarvoor aanvullende voorschriften van het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikelen 4.11-4.24) gelden. Nu heeft het ministerie besloten de classificatieverschillen tussen deze lijst en de CLP-verordening op te heffen.

Op de website van de UNECE is een addendum gepubliceerd (ST/SG/AC.10/40/Add.3) bij de vierde editie van GHS, het Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Het Comité van experts vervoer van gevaarlijke stoffen en GHS hebben hiertoe besloten op de bijeenkomst in Genève op 14 december 2012. Het addendum is gepubliceerd in het Engels en het Frans.