GHS - CLP

Op de website van de Rijksoverheid zijn alle (ATP's) aan de CLP-verordening in kaart gebracht. Sinds de in werking treding van CLP in 2009 hebben de bijlagen verschillende wijzigingen ondergaan (aanpassing aan technische en wetenschappelijke vooruitgang (ATP)). Voor CLP betreft het aanpassingen in indeling, etikettering en verpakkingsvoorschriften en veranderingen in geharmoniseerde indelingen van stoffen in bijlage VI.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft van een breed scala aan stofgroepen geïnventariseerd welke daarvan de grootste risico's vormen voor milieu, consumenten en werknemers. De risico-inventarisatie is bedoeld om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te helpen om prioriteiten te stellen bij het toezicht op het gebied van gevaarlijke stoffen.

In Staatscourant 22 (2 januari 2015) is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen, en is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant.

In de Staatscourant (17581, 2014, d.d. 1 juli 2014) is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkenden stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen, en is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

Magazine editie

Nederland implementeert de nieuwe Seveso-richtlijn per 1 juni 2015 in het Besluit Risico Zware Ongeavllen (BRZO). De belangrijkste wijziging is de implementatie van de Europese CLP-verordening.

De Engelse Chemical Hazards Communication Society (CHCS) heeft een tweede editie gepubliceerd van de SDS User Guide. Hierin wordt onder andere een uitgebreide beschrijving gegeven van de inhoud van veiligheidsinformatiebladen (sds'en). Deze tweede editie is aangepast aan REACH en CLP. De gids is gratis te downloaden van de CHCS-website.

Deze week is Gevaarlijke Lading 1/2014 verschenen, met als thema 'stoffenregelgeving'.
Vorig jaar heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport de Jaarrapportage Handhaving Reach en EU-GHS 2012 gepubliceerd. Hieruit blijkt onder andere dat de kwaliteit van de veiligheidsinformtiebladen te wensen overlaat, met name in de verf- en zeepindustrie. Wat vindt het bedrijfsleven van deze bevindingen?

Auteur(s)

De afvalbranche heeft te maken met verschillende regimes voor de indeling van vloeibare afvalstoffen. Deze stoffen zijn volgens de ene regelgeving wel brandbaar en/of ontvlambaar, en volgens de andere niet. Harmonisatie van wet- en regelgeving is dus gewenst.

In dit interview is Maarten Goossens van het Belgische H.Essers aan het woord. Deze logistieke dienstverlener heeft recentelijk het seminar 'The impact of CLP on your supply chain' gehouden, waarbij duidelijk werd dat CLP wel degelijk impact heeft op de IT en de opslag bij logistieke dienstverleners.

In december 2013 heeft de Europese Raad een nieuwe richtlijn goedgekeurd. Deze richtlijn wijzigt vijf bestaande EU-richtlijnen over de gezondheid en veiligheid van werknemers en stemt ze af op de CLP-verordening. De richtlijn is bedoeld om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen tegen risico's als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek. De vijf richtlijnen zijn:
- Richtlijn 92/58/EEG - veiligheid en / of gezondheid op het werk
- Richtlijn 98/24/EG - chemische agentia op het werk