GHS - CLP

Het Europees Agentschap voor chemicaliën ECHA heeft het herziene Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening in de 22 EU-talen vertaald. Dus ook in het Nederlands. De Engelse versie van het richtsnoer was al in juli van dit jaar geactualiseerd.

In de Staatscourant (2015, 30107) is de regeling gepubliceerd tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de CLP-verordening. Deze verordening werkt namelijk door in de Arbeidsomstandighedenregeling. De regeling treedt op 15 september in werking, met uitzondering van Artikel I, onderdeel A.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een geactualiseerde versie gepubliceerd van de Guidance on the compilation of safety data sheets. Deze versie 3.0 houdt rekening met de overgang van de Stoffen- en Preparatenrichtlijnen naar CLP en de volledige implementatie van CLP.

De Europese Commissie heeft EU-verordening 2015/1221 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Daarmee wordt bijlage VI van de CLP-verordening (1272/2008) gewijzigd, met het oog op de zevende aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (ATP). Deze bijlage zal voor stoffen en mengsels gelden vanaf 1 januari 2017. De verordening is inmiddels in werking getreden.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft de Engelse versie van het Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening geactualiseerd. Deze herziening 2.0 betreft het opnemen van de inwerkingtreding per 1 juni 2015 van de toepassing van de CLP-verordening met betrekking tot mengsels, alsmede het einde van de overgangsperiode voor indeling, etikettering en verpakking van mengsels. In Nederland kan men blijven verwijzen naar de huidige gepubliceerde vertaling (versie 1.0) totdat de nieuwe vertalingen gepubliceerd zijn.

Het Europees agentschap voor chemische stoffen (Echa) heeft een verslag gepubliceerd van een workshop over het gebruik van informatie vanuit de REACH-registratie en CLP om veilig gebruik van chemicaliën op industriële sites te realiseren.

Vandaag, 1 juli, is in de Staatscourant (17569, 2015) is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkenden stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen, en is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant.

Auteur(s)
Magazine editie

De Wet milieugevaarlijke stoffen is per 1 juni vervangen door de Europese CLP-verordening. Het oranje vierkantje gaat definitief verdwijnen, de rode ruit geldt nu. Een impressie van de praktijkgevolgen.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een update gepubliceerd van het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria. De wijziging betreft deel 2 (fysieke gevaren) en deel 3 (gezondheidsgevaren); het richtsnoer is hiermee aangepast aan de afloop van de overgangsperiode voor de vierde ATP van CLP.

Op 1 juni jl. is de overgangsperiode voor het indeling, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels verlopen.