GHS - CLP

Magazine editie

Ketenverantwoordelijkheid krijgt in ons land steeds meer aandacht. In de wet- en regelgeving voor gevaarlijke stoffen is al ketenverantwoordelijkheid voor bepaalde producten of diensten opgenomen. Dit is een ingewikkeld stelsel van wet- en regelgeving, dat echter van grote invloed kan zijn op de veiligheid.

De Reach Helpdesk heeft een infographic gepubliceerd over de processen die komen kijken bij een Reach-registratie. Uitgelegd wordt waar REACH en CLP in elkaar haken. Ook wordt duidelijk wat er gebeurt met de ingediende dossiers.

In het Publicatieblad van de Europese Unie (L156/1) is de achtste ATP (aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang) van de CLP-verordening gepubliceerd. Dit betreft verordening (EU) 2016/918 van de Commissie van 19 mei 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Het document bevat amendementen om te harmoniseren met de vijfde herziene editie van de GHS en enige andere wijzigingen.

De Economische Commisie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) heeft het eerste corrigendum gepubliceerd bij de zesde herziene editie van het Globally Harmonized System (GHS) voor indeling en etikettering van chemische stoffen. De meeste wijzigingen betreffen redactionele zaken, maar het corrigendum bevat ook een matrix voor acute orale toxiciteit (hoofdstuk 3.1).

GHS Revisie 6 is ook te vinden op de website van de UNECE.

Wettelijk gezien moet de volledige tekst van de CLP-verordening, inclusief de bijlagen, in alle landstalen van de Europese Unie beschikbaar gesteld worden. Tot nu toe zijn de namen van chemische stoffen (in Bijlage VI van CLP) niet vertaald. In de Nederlandse vertaling van CLP staat de Engelse naam voor de stof. De Europese Commissie werkt nu aan de vertaling van de namen in alle talen van de EU. De Nederlandse overheid ziet geen reden tot vertaling; iedereen die weet wat het verschil is tussen xyleen en propeen, weet ook wat het verschil is tussen xylene en propylene.

De UNECE heeft schema's gepubliceerd voor de implementatie van GHS in de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations, en via de UN Model Regulations in de volgende regelgeving: IMDG Code, ICAO Technical Instructions, ADR, RID en ADN. De schema's geven de relatie weer tussen de verschillende herziene versies van GHS en regelgevingen. Zo is de vijfde editie van GHS geïmplementeerd gedurende 2014-2015 op het moment dat de verschillende regelgevingen de 18e editie van de Model Regulations ingevoerd hebben.

De Rijksoverheid heeft per 1 januari 2016 de REACH- en CLP-helpdesk samengevoegd tot één website: www.chemischestoffengoedgeregeld.nl. Hierop kunnen ondernemers die chemische stoffen gebruiken, produceren, importeren of verhandelen, nu eenvoudig zien aan welke verplichtingen zij moeten voldoen. De regelgeving voor REACH en CLP is door het RIVM vertaald naar een helder stappenplan. Men kan hier ook online vragen stellen over de REACH- en CLP-verordeningen.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) in verband met de uitvoering van de CLP-verordening naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit in verband met nieuw overgangsrecht voor bestaande gasturbines en gasmotoren. Zo is artikel 2.30, eerste en tweede lid, van het Abm geactualiseerd in verband met het vervallen van R(isk)- en S(afety)-zinnen (artikel I, onderdeel A).

Op 4 januari is in de Staatscourant (43, 2016) de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkenden stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen, en is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant.

VN-organisatie UNECE heeft zijn gepubliceerde informatiedocumenten over GHS aangepast aan de zesde herziene versie van GHS. De documenten gaan onder andere over de historische achtergrond, nut en doelstelling van GHS, de classificatiecriteria voor fysieke, gezondheids- en milieugevaren, en de etikettering en veiligheidsinformatiebladen (sds'en). De informatie is - in de vorm van Powerpoint-presentaties - beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans.