GHS - CLP

In de Staatscourant (2017, 37689) is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een uitgebreide update gepubliceerd van de Engelse versie van het Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen (Guidance on substances in articles).

Magazine editie

Met deze keer:

  • 1 juni etikettering conform CLP verplicht;
  • toezicht Brzo-bedrijven in overgangsfase;
  • VLG - VBG - VSG geactualiseerd;
  • Nieuwe verordening PBM's op komst;
  • Gevaarlijke Lading op internet;
  • Nieuwe wet- en regelgeving en publicaties.

 

Sinds 1 juni jl. moeten alle chemische producten geëtiketteerd zijn conform de CLP-verordening voor indeling, etiketteren en verpakking van chemische stoffen. Deze verordening is op dit moment de enige regelgeving voor indeling en etikettering van zowel stoffen als mengsels. De overgangsperiode voor mengsels komt hiermee ten einde.

Auteur(s)
Magazine editie

Er zijn vele opleiders op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen, en over het algemeen doen ze het goed. Ze zijn echter nog wel vrij traditioneel n hun aanbod, omdat de regelgeving vaak leidend is. Het zou goed zijn als andere leervormen (meer) omarmd zouden worden, aldus vergelijker van leerproducten Springest.

De Europese Commissie heeft verordening 2017/542 gepubliceerd.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen Echa heeft de Engelse versie van het Richtsnoer voor de identificatie en naamgeving van stoffen in REACH en CLP geactualiseerd. Dit document beschrijft hoe een stof onder REACH en CLP benaamd en geidentificeerd wordt. In deze 2.0-versie is met name een nieuwe Appendix III toegevoegd, met een beschrijving van het substance identity profile-concept.
In het Nederlands bestaat nu nog de vorige versie: 1.4.

Het RIVM heeft 25 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Deze stoffen zijn geïdentificeerd als ZZS op basis van de CLP-verordening en de kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV.
ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.

In de Staatscourant (2016, 68784) is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft zijn lijst van geharmoniseerde indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen geactualiseerd. Deze stoffen staan in Tabel 3.1 van Bijlage VI van de CLP-verordening. Met deze update is tegemoet gekomen aan de negende aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (ATP), die in juli van kracht is geworden. De wijzigingen betreffen in totaal vijftig (nieuwe of gewijzigde) stoffen.