Externe veiligheid

Het netwerk externe veiligheid Relevant heeft op zijn website de publicatie 'Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee' van de DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) gepubliceerd.

De VNCI maakt zich ernstig zorgen over de beperkte spoorcapaciteit van de Betuweroute door de aanleg van het zogenoemde derde spoor in Duitsland, zo stelt zij in een nieuwsbericht naar aanleiding van berichtgevingen over vgs door Brabantse steden.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Mansveld (I&M) de kabinetsreactie op de Beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen aangeboden. Hierin gaat zij in op de aanbevelingen die Twynstra Gudde in het rapport doet.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een Aanvulling gepubliceerd op het Milieueffectrapport 1e fase voor het project Goederenroute Oost-Nederland (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer). De Aanvulling is opgesteld naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage in juli 2013 en de reacties tijdens de informatieavonden die rond het onderwerp werden georganiseerd.

Donderdag 12 december besprak de Tweede-Kamercommissie Infrastructuur en Milieu in een Algemeen Overleg (AO) met staatssecretaris Mansveld allerlei externe-veiligheidsonderwerpen. Naar verluidt ging het overleg onder andere over de aankomende capaciteitsbeperkingen vanwege de aanleg van het derde spoor in Duitsland; dat is de voortzetting van de Betuweroute in Duitsland.

Donderdagmiddag 12 december vindt in de Tweede Kamer het Algemeen overleg Externe veiligheid/handhaving plaats van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu.

In het Staatsblad (2013, 492) is een besluit gepubliceerd tot wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid (Stb. 2006, 656), het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Besluit risico’s zware ongevallen 1999. Deze wijziging houdt verband met de aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

In Staatscourant 2013, 32887 is het Besluit externe veiligheid transportroutes gepubliceerd. Dit besluit is van 11 november 2013 en betreft milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes. Het besluit bevat de uitwerking van de ruimtelijke component van het Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

In de Staatscourant 31425/2013 (25 november 2013) is de voorpublicatie verschenen van de risicoplafonds langs transportroutes en regels voor ruimtelijke ontwikkeling langs transportroutes in verband met externe veiligheid. Hiermee is nadere invulling gegeven aan de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en het Besluit transportroutes externe veiligheid (Bevt). Op basis van de Wvgs worden de tot het Basisnet behorende infrastructuur en de risicoplafonds vastgesteld. Ook is er een systematiek opgenomen ter beheersing van de vervoerrisico's.

Op de website www.scenarioboekev.nl zijn nieuwe 'scenariokaarten' voor LNG-tankwagens beschikbaar gesteld. Deze kaarten betreffen scenario’s die kunnen ontstaan als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van het gebruik, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.