Externe veiligheid

Op 19 juni a.s. vindt in de Tweede Kamer het Algemeen overleg Externe Veiligheid en Handhaving (van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) plaats. Op de agenda staan de volgende punten:

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft geantwoord op schriftelijke Kamervragen over de veiligheidssituatie op rangeerterrein Kijfhoek. Ze stelt in overleg te zijn met de betrokken partijen om te bepalen of en welke veiligheidsvoorschriften voor emplacementen eventueel aanvullend op landelijk of internationaal niveau geregeld zouden moeten worden.

Op de website van de overheid is het verslag gepubliceerd van het schriftelijk overleg over het Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes. Op 6 februari hebben de fracties vragen voorgelegd aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Zij heeft deze op 28 maart beantwoord.

In Staatscourant 8242, 2014 is de Regeling Basisnet (19 maart 2014) gepubliceerd: de regeling tot vaststelling van de risicoplafonds langs transportroutes en regels voor ruimtelijke ontwikkelingen langs transportroutes in verband met externe veiligheid. Deze regeling bestaat uit drie tabellen voor de Basisnetten Weg, Spoor en Water, die de volgende gegevens bevatten:
1. de aanwijzing van de basisnetroutes door de benoeming van de wegvakken, baanvakken en vaarwegen die tot het basisnet behoren;

Relevant, het netwerk voor externe veiligheid, heeft een brief gepubliceerd van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal) met betrekking tot het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).Het Bevb regelt de externe veiligheid rond aardgas- en aardolieproductenleidingen. Geconstateerde knelpunten moeten binnen drie jaar gesaneerd zijn. Voor aardolieleidingen is hierop een uitzondering gemaakt, omdat onvoldoende reducerende maatregelen beschikbaar bleken.

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft schriftelijke vragen beantwoord van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van de brief over Beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.  In deze brief geeft zij de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting en gaat zij in op de aanbevelingen die Twynstra Gudde in het rapport doet.

In de Handelingen van de Tweede Kamer is het verslag van het Algemeen Overleg Externe veiligheid (van 12 december 2013) gepubliceerd. Tijdens dit overleg zijn zeven moties ingediend, waarvan er vier zijn aangenomen.

Stemmingsuitslagen Algemeen Overleg Externe veiligheid

Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam hebben 3 veiligheidscontouren vastgesteld voor het haven-industrieel complex. De veiligheidscontouren “Botlek-Vondelingenplaat”, “Europoort en Landtong” en “Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2” zijn gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerpen die ter inzage hebben gelegen. 

Om inzicht te krijgen in de externe veiligheid van multimodale transportcorridors, moeten we weten of de bestaande methoden wel geschikt zijn om de risico's te bepalen van de verschillende modaliteiten. Met bepaalde aanpassingen blijkt dit volgens TNO-onderzoek wel het geval.

Binnen het schriftelijk overleg van de commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties vragen en opmerkingen voorgelegd aan de staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu over het Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes. Deze punten hebben onder andere betrekking op:
- Betuwelijn/internationaal
- Ruimtelijke gevolgen besluit
- Communicatie bij incidenten
- Grens- en richtwaarden
- Voorbereiding van het Besluit
- Samenhang met andere regelgeving en handhaving