Externe veiligheid

Het kabinet is bezig met een vernieuwing van het omgevingsrecht. Dick van den Brand van Gasunie is gesprekspartner in de totstandkoming van dit nieuwe beleid voor externe veiligheid. "Met z'n allen kunnen we er een win-winsituatie van maken, dus geef dit initiatief een kans!"

In Staatscourant 2014, 25839 zijn de Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten gepubliceerd. Hierin is per soort infrastructuur beschreven hoe de externe veiligheid beoordeeld wordt van hoofdwegen, hoofdspoorwegen en hoofdvaarwegen, tijdens aanleg, wijziging of onderhoud ervan.

De beleidsregels treden in werking als het Basisnet ook in werking treedt. Dat is volgens Infomil naar verwachting 1 januari 2015.

In het Staatsblad 2014, 336 is bekendgemaakt dat bepaalde wijzigingen van het Registratiebesluit externe veiligheid (Rev) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking zijn getreden op 26 september 2014. Het gaat dan om de artikelen I en II van het Besluit van 25 november 2013 (Stb. 2013, 492). Artikel I betreft het Rev, artikel II betreft het Bevi. 

In de Staatscourant 2014, 8242-n1 is een rectificatie gepubliceerd van de Regeling basisnet (Staatscourant 2014, 8242).
In bijlage II Tabel Basisnet Spoor zijn abusievelijk bij route 12 drie maal de verkeerde vervoershoeveelheden in kolom 13 (D4) opgenomen:
- Voor ‘route 12, Roosendaal Oost – Breda aansl.’ bedraagt de vervoershoeveelheid in kolom 13 (D4) 50.

Adviesbureau Arcadis heeft onderzoek gedaan naar risicobeheersing bij het vervoer van gevaarlijke stoffen bij overstromingsrisico's in Nederland. Op basis van wetenschappelijke literatuur maakte het bureau een overzicht  van de potentiële methoden die gehanteerd konden worden in de praktijk voor een kwalitatieve benadering van de risico’s. Daarna heeft men onderzocht met wat voor (water- en weg)transporten rekening moest worden gehouden.

Van het Algemeen overleg Externe veiligheid/handhaving (19 juni) is inmiddels een concept-verslag gepubliceerd. Bij dit overleg heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu overleg gevoerd met staatssecretaris Mansveld (I&M) over de volgende onderwerpen:
- de brief van de staatssecretaris d.d. 17-06-2014 met de reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de brand van 3 juni 2014 bij Shell Moerdijk;
- de brief van de staatssecretaris d.d. 13-06-2014 - Voortgangsbrief Externe Veiligheid;

Zoals eerder bekendgemaakt is het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen niet per 1 juli in werking getreden. De website van Antwoord voor bedrijven - het EU-dienstenloket van de Rijksoverheid - meldt nu dat het Basisnet naar verwachting in het 4e kwartaal van 2014 ingaat.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Mansveld (I&M) gereageerd op vragen van de SP tijdens het Algemeen overleg Externe veiligheid op 12 december 2013. De brief betreft de spoorverbinding Zeeland – Antwerpen, ook wel de VeZA-boog genoemd. De SP overwoog dat het omgevingsrisico (externe veiligheid) als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Vlissingen - Dordrecht kan worden verlaagd door de aanleg van de zogenaamde VeZA-spoorboog, waardoor vanuit Zeeland rechtstreeks naar

In de Staatscourant 2014, 16955 is de Regeling externe veiligheid buisleidingen gepubliceerd, waarmee het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van toepassing wordt op buisleidingentransport van andere chemische stoffen dan aardgas en aardolieproducten. 

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Mansveld (I&M) vragen beantwoord uit het aanvullend Schriftelijk overleg Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes. Dit besluit is op 29 november 2013 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2013, 465).

De antwoorden betreffen onder andere: