Externe veiligheid

Op de website van de overheid is de Evaluatie Registratiebesluit externe veiligheid gepubliceerd. In de begeleidende brief stelt staatssecretaris Mansveld (I&M) dat ze eind 2014 de evaluatie van het Registratiebesluit externe veiligheid (verder Registratiebesluit) heeft laten uitvoeren. Dit is gedaan door Royal HaskoningDHV. Het Registratiebesluit beoogt burgers en overheden informatie te bieden waarbij men een beeld kan vormen van risico’s van gevaarlijke stoffen in de omgeving.

Op 30 september a.s. vindt in de Tweede Kamer het Algemeen overleg Externe veiligheid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu plaats. Dit is het uitgestelde overleg, dat eigenlijk op 12 maart zou plaatsvinden. Op de agenda staan de volgende punten:
- Voortgang Externe Veiligheid
- Aanbieding van het rapport ‘Bewust Omgaan met Veiligheid: Rode Draden’

Staatssecretaris Masveld (I&M) heeft het rapport Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit is de tweede rapportage over de veiligheidssituatie bij de Brzo-bedrijven in Nederland. Net als het jaar daarvoor hebben zich in 2014 geen langdurig onbeheerste veiligheidssituaties voorgedaan. Het aantal bedrijven waar geen enkele overtreding is geconstateerd is gestegen, en ook zijn er meer overtredingen binnen de gestelde termijn opgeheven.

De SP heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het incident bij Shell Moerdijk. De partij vraagt naar het toezicht en de inspecties in de regio Moerdijk en de mogelijkheid aldaar Safety Deals af te sluiten. Verder vraagt de partij of de risicobenadering in het Basisnet voldoet voor het spoorvervoer in West-Brabant, en in hoeverre de bevolking bij beslissingen wordt betrokken.

Infomil heeft een toelichting op de nieuwe Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) op zijn website gepubliceerd. Deze is per 1 juli van kracht geworden. Met deze wijzigingsregeling is ook een nieuwe versie van de rekenmethodiek Bevi vastgesteld. Bepaalde inrichtingen voor bijvoorbeeld de winning van olie en gas, vallen nu ook onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

Op verschillende plekken in Nederland gaat een groep deskundigen en studenten naar ontwerpopgaven kijken waarbij groepsrisico een rol speelt. Bij deze zogenaamde 'ontwerpateliers' kan het gaan om bijvoorbeeld de opslag van gevaarlijke stoffen of een spoorlijn of snelweg waar gevaarlijke stoffen over worden vervoerd. 

In de Staatscourant (2015, 14437). is de regeling gepubliceerd tot wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Dit om bepaalde mijnbouwwerken onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) te brengen. Tevens wordt een nieuwe versie van de rekenmethodiek Bevi vastgesteld, waaraan een onderdeel voor mijnbouwinrichtingen is toegevoegd. Aardgasinrichtingen vielen al onder het Bevi, maar voor deze inrichtingen is de rekenmethodiek aangepast.

De Omgevingswet moet meer worden toegesneden op het bedrijfsleven, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Nu komt het woord 'bedrijf' in de hele wet niet voor, omdat bedrijven worden gezien als een verzameling van milieubelastende activiteiten. De ondernemingsorganisaties stellen voor om een hoofdstuk 'Bedrijven' aan de wet toe te voegen, waarin staat welke regels voor ondernemers gelden. Dat is ook handig voor andere partijen die met het bedrijfsleven te maken hebben.

VAn het Algemeen overleg Spoor van 5 november jl. is inmiddels een conceptverslag gepubliceerd. Bij dit overleg is onder andere gesproken over het maatregelenpakket voor de bouwperiode Derde Spoor van de Betuweroute, in Duitsland.

Adviesbureau Arcadis heeft recentelijk onderzoek gedaan naar risicobeheersing bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg en water bij zeven sluitcomplexen. In plaats van de traditionele, kwantitatieve berekening van risico's ging men hierbij uit van een kwalitatieve benadering.