Externe veiligheid

Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet gestart. Inmiddels is de Omgevingswet ook gepubliceerd in het Staatsblad. Het wetsvoorstel waarop deze internetconsultatie betrekking heeft, regelt de invoering van de Omgevingswet. De stelselherziening bestrijkt de gehele fysieke leefomgeving, dus ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water, wegen en spoorwegen, bouwwerken en cultureel erfgoed.

Een groot deel van de Brabantse gemeenten past de regelgeving voor de risico’s van gevaarlijke stoffen onvoldoende toe in de bestemmingsplannen. Dit blijkt uit een onderzoek van de provincie Noord-Brabant naar 180 bestemmingsplannen van alle 66 gemeenten.

Nummer 6 van Gevaarlijke Lading is traditiegetrouw het nummer rond de jaarlijkse CTGG-dag, de voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen. Ook dit jaar bevat dit nummer weer een 'CTGG wijzer'. Dit keer maakt deze inzichtelijk waar de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen zich mee bezig houdt en hoe ze georganiseerd is.

Dinsdag 4 oktober jl. heeft de kick-off van het Informatiepunt Omgevingswet plaatsgevonden. Professionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen bij het informatiepunt vragen stellen over de wet- en regelgeving van de Omgevingswet.

De Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) heeft de standaardteksten omgevingsvergunning (beschikbaar op de website van Kenniscentrum Infomil) aangepast. Het gaat onder meer om grote aanpassingen in de standaardteksten 'Considerans' en 'Externe veiligheid'. 

Staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) wil nog even wachten met het nemen van maatregelen tegen het overschrijden van de risicoplafonds bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. De bewindsvrouw wil eerst helderheid over de oorzaak van de overschrijdingen, voordat ze eventueel actie onderneemt. Dat zei ze op 23 juni tijdens een Algemeen overleg over deze kwestie. Diverse fracties wilden dat Dijksma al op korte termijn maatregelen zou treffen, maar de staatssecretaris wees dat van de hand.

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen professionals van overheden en bedrijven terecht bij één landelijk Informatiepunt voor informatie over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Op het Informatiepunt Omgevingswet vinden zij straks de juridische en praktische uitleg van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de implementatie van de wet en onderliggende regelgeving. Ook komen er digitale voorzieningen via het Informatiepunt beschikbaar.

In de Staatscourant (2016, 31453) is de 'Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval' gepubliceerd. Deze circulaire is gericht aan het bevoegd gezag dat te maken heeft met de ruimtelijke ordening en de vergunningverlening voor milieu in relatie tot LPG-tankstations. Met deze circulaire wordt een handreiking gegeven voor de beoordeling van externe veiligheid van LPG-tankstations.

Staatssecretaris Dijksma heeft gereageerd op Kamervragen over berichten over 'gevaarlijke stoffen op het spoor'. Zij erkent dat de genoemde overschrijdingen in Tilburg, Eindhoven en Amersfoort-Apeldoorn kloppen, maar stelt dat deze aantallen in het kader van Basisnet niet kunnen worden gezien als norm. Ze verwijst daarbij naar de toelichting onder 'Uitvoering van de Wet basisnet'.

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft Kamervragen beantwoord over de onthulling van de geheime documenten over TTIP, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De SP had onder andere gevraagd naar de mening van de minister over de bewering "Als de EU nieuwe vormen van regulering wil invoeren rond bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, dan zou het de Amerikaanse bedrijven daarover moeten consulteren.