Classificatie

In 2017 werd in de verschillende gevaarlijkeladingregelgeving de bijzondere bepaling 386 geïntroduceerd. Deze bepaling wijst op de noodzaak van stabilisering van een stof of product. Deze bepaling werd onder meer van toepassing verklaard op methacrylzuur. In het kader van haar opleiding tot Specialist Gevaarlijke Stoffen bij STC onderzocht de auteur de redenen hiervoor.

Irene Smits-Brandenburg

Het Europese agentschap voor chemische stoffen Echa heeft de lijst geactualiseerd van stoffen met geharmoniseerde indeling en etikettering onder de CLP-verordening (bijlage VI).

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een informatieblad gemaakt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in apparaten. Dit informatieblad helpt bij het bepalen van de indeling van en de vervoersvoorschriften voor apparaten die gevaarlijke stoffen bevatten. Het behandelt:

Sinds 1 juni jl. moeten alle chemische producten geëtiketteerd zijn conform de CLP-verordening voor indeling, etiketteren en verpakking van chemische stoffen. Deze verordening is op dit moment de enige regelgeving voor indeling en etikettering van zowel stoffen als mengsels. De overgangsperiode voor mengsels komt hiermee ten einde.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft een excellijst gepubliceerd van geharmoniseerde indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen. Het gaat om de stoffen in tabel 3.1 van bijlage VI van de CLP-verordening. De lijst is bijgewerkt tot en met de zevende aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

Op 4 januari is in de Staatscourant (43, 2016) de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkenden stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen, en is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant.

Vandaag, 1 juli, is in de Staatscourant (17569, 2015) is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkenden stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen, en is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft een nieuwe editie vrijgegeven van de zogenaamde C&L Inventory: een database met indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Ook is er een lijst van geharmoniseerde indelingen opgenomen (Tabellen 3.1 en 3.2 van Bijlage VI bij de CLP-Verordening).

Auteur(s)

De afvalbranche heeft te maken met verschillende regimes voor de indeling van vloeibare afvalstoffen. Deze stoffen zijn volgens de ene regelgeving wel brandbaar en/of ontvlambaar, en volgens de andere niet. Harmonisatie van wet- en regelgeving is dus gewenst.

Op 2 oktober jl. is de vijfde ATP (aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang) van CLP in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd: verordening 944/2013.  Artikel 1, punt 1, is voor stoffen met ingang van 1 december 2014 van toepassing en voor mengsels met ingang van 1 juni 2015. Artikel 1, punt 2, is met ingang van 1 januari 2015 van toepassing voor alle vermeldingen, met uitzondering van de vermelding „pek, koolteer, hoge temperatuur” (EG-nummer 266-028-2); daarvoor is artikel 1 met ingang van 1 april 2016 van toepassing.