Buisleidingen

Jaarlijks zijn er in Nederland gemiddeld slechts twee grote incidenten met hogedrukleidingen in Nederland. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (Velin). Volgens John Griep van Velin is transport via leidingen veel veiliger dan over de weg of per trein.
 

Magazine editie

Het transport door buisleidingen in Nederland blijft groeien. Voor zowel aardgas, aardolie als andere chemische stoffen worden steeds meer nieuwe buisleidingen aangelegd. Een overzichtsartikel.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Schultz van Haegen (I&M) Kamervragen beantwoord over de Structuurvisie Buisleidingen.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft de Structuurvisie Buisleidingen aan de Tweede Kamer aangeboden. De Structuurvisie Buisleidingen is de opvolger van het Structuurschema Buisleidingen van 1985. In de Structuurvisie Buisleidingen is als bijlage opgenomen de Nota van Antwoord op de ontvangen zienswijzen naar aanleiding van de ter inzagelegging van de Ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen in juni-juli 2011. Een andere bijlage is het Milieu-effectrapport dat voor de Structuurvisie is opgesteld.

De Rijksoverheid wil voor de komende 20 tot 30 jaar ruimte vrijhouden voor ondergrondse buisleidingen voor transport van aardgas, olieproducten en chemicaliën.

Enschede en Hengelo gaan niet zonder slag of stoot akkoord met de opslag van 450.000 kubieke meter gas-olie in drie grote zoutholtes (cavernes) op de Marssteden. Beide gemeenten hebben grote moeite met het vervoer van de gasolie over de weg, van de Hengelose Petroleumhaven naar de drie cavernes toe, zoals gepland door Akzo Nobel. „Onze voorkeur gaat uit naar de aanleg van een pijpleiding.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 7 november het methodebesluit gepubliceerd voor regulering van flexibiliteitsdiensten van Gas Transport Services (GTS), de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. Dit methodebesluit maakt duidelijk dat GTS voor de periode van 2012 tot en met 2014 flexibiliteitsdiensten moet blijven aanbieden. “Gasterra heeft een economische machtspositie op de markt voor flexibiliteitsdiensten. De Gaswet stelt dat GTS dan een gereguleerde dienst moet aanbieden.

In november 2010 organiseert het ministerie van VROM vier informatiebijeenkomsten over buisleidingen voor gevaarlijke stoffen, bedoeld voor gemeenten, provincies en stedebouwkundige adviesbureaus.

Tijdens een bijeenkomst van het Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe eind juni is in diverse presentaties het nieuwe Besluit Externe Veiligheid buisleidingen toegelicht. Dit besluit treedt op 1 januari 2011 in werking.