Brzo - Seveso

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft schriftelijke vragen beantwoord van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van de brief over Beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.  In deze brief geeft zij de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting en gaat zij in op de aanbevelingen die Twynstra Gudde in het rapport doet.

In de Handelingen van de Tweede Kamer is het verslag van het Algemeen Overleg Externe veiligheid (van 12 december 2013) gepubliceerd. Tijdens dit overleg zijn zeven moties ingediend, waarvan er vier zijn aangenomen.

Stemmingsuitslagen Algemeen Overleg Externe veiligheid

Bedrijven kregen altijd al samenvattingen van inspectierapporten van de Inspectie SZW, maar die zijn niet openbaar toegankelijk. Vanaf medio 2014 wordt dat anders. Dat wil zeggen: ook dan worden de samenvattingen niet breed onder de aandacht gebracht, maar ze moeten wel beschikbaar zijn voor iedereen die graag wil weten wat er in een bepaald inspectierapport staat.

Op vrijdag 14 februari wordt artikel III van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 gewijzigd: aan het onderdeel "5. Aardolieproducten" (kolom 1, tabel in deel 1 van bijlage I) wordt "zware stookolie" toegevoegd. Deze wijziging is opgenomen in Staatsblad 492, 2013.

Het programma ‘BRZO+' is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. BRZO+ volgt het programma LAT Risicobeheersing Bedrijven op. 2014 is een overgangsjaar.

De Tweede Kamer wil voorlopig geen interventiebevoegdheid geven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het toezicht op bedrijven die grootschalig werken met gevaarlijke stoffen (BRZO-bedrijven). De Kamer wil dat staatssecretaris Wilma Mansveld wacht met de introductie van een extra interventie-instrument totdat de evaluatie van de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) in 2014 is afgerond.

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft de Landelijke Handhavingsstrategie Brzo 1999 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit had zij toegezegd bij het Algemeen overleg Externe veiligheid en handhaving van 12 december 2013. De Brzo-handhavingsstrategie is op 11 december 2013 vastgesteld in het Bestuurlijk Omgevingsberaad en is opgesteld door de drie Brzo-toezichthouders (inspectie SZW, Veiligheidsregio’s en Brzo-Rud’s).

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Mansveld (I&M) de kabinetsreactie op de Beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen aangeboden. Hierin gaat zij in op de aanbevelingen die Twynstra Gudde in het rapport doet.

Het kabinet blijft bij zijn voornemen om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een interventiebevoegdheid te geven bij het toezicht op BRZO-bedrijven. Tijdens het Algemeen Overleg (AO) over externe veiligheid en handhaving leek de Tweede Kamer nog niet overtuigd.
 

TNO heeft een methode ontwikkeld om inspecties meer inzicht te geven in de veiligheidsprestatie van een bedrijf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit verschillende databases. Op veiligheidspresaties.nl kunnen bedrijven sinds kort een scan maken van hun veiligheidssituatie.