Brzo - Seveso

Op de landelijke netwerkdag voor vergunningverleners en handhavers op 26 maart hebben de waterschappen en Rijkswaterstaat een landelijk adviesteam voor toezicht op Brzo-bedrijven opgezet. Tot voor kort voerden Rijkswaterstaat en de waterschappen het toezicht op chemiebedrijven los van elkaar uit. De start van het landelijke adviesteam past in de koers die de waterschappen en Rijkswaterstaat hebben ingezet om slim samen te werken.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gereageerd op het proefschrift van Marieke Kluin van de Technische Universiteit Delft getiteld 'Optische regelnaleving – Handhaving en regelnaleving in de Nederlandse chemische industrie', dat op 11 november 2014 is gepresenteerd.

Het programma BRZO+ heeft de Handreiking voor het toepassen van de Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 gepubliceerd. Dit document geeft nadere uitleg en toelichting aan Brzo-inspecteurs over het toepassen van de handhavingstrategie. Doel van deze handreiking is ook om de met de strategie beoogde uniformiteit van de handhaving verder te vergroten.

Op de website van het actieplan Veiligheid Voorop in een verslag gepubliceerd van de Veiligheidsdag voor Brzo-bedrijven 2014, die op 6 november jl. plaatsvond. Onder het thema 'Leiderschap en ketenverantwoordelijkheid' waren er presentaties en workshops over gerelateerde onderwerpen. Deze presentaties zijn ook te downloaden van deze website. Ook werd Anton van Beek, topman van Dow Benelux, gepresenteerd als de nieuwe voorzitter van Veiligheid Voorop.

Volgens het promotieonderzoek van criminologe Marieke Kluin nemen veel chemische bedrijven in de regio Rotterdam-Rijnmond het nog steeds niet zo nauw met de veiligheids- en milieueisen. De bedrijven zijn roekeloos, calculerend of schieten tekort. Nader onderzoek moet uitwijzen of de conclusies ook opgaan voor andere gevaarlijke bedrijven in Nederland.

Magazine editie

Nederland implementeert de nieuwe Seveso-richtlijn per 1 juni 2015 in het Besluit Risico Zware Ongeavllen (BRZO). De belangrijkste wijziging is de implementatie van de Europese CLP-verordening.

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Odfjell. Bijvoorbeeld heeft Mansveld het rapport “Staat van de veiligheid bij majeure risicobedrijven 2013” van het ministerie aangeboden. Dit rapport is gebaseerd op de rapportages van overheden en het bedrijfsleven over de veiligheidssituatie bij risicovolle bedrijven.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) brengt op 3 juni 2014 het briefadvies 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling risicobedrijven' uit. Dit advies gaat over de mogelijkheden van financiële zekerheidsstelling voor aansprakelijkheid bij milieuschade bij de bedrijfsbeëindiging van Brzo-bedrijven. Daarbij kijkt de raad ook naar de verzekerbaarheid van deze aansprakelijkheid. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de Rli om dit advies gevraagd.

De Inspectie SZW heeft haar jaarverslag over 2013 gepubliceerd. De Inspectie stelt daarin dat zij in 2013 succesvol heeft geïnvesteerd in een risicogerichte aanpak: de gerichte aanpak op mogelijke overtreders.

Het Center for Effective Government, een pressiegroep van bezorgde burgers in Washington DC, heeft een interactieve landkaart van de Verenigde Staten online gezet met risicolocaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Bij die locaties is dan weer achtergrondinfo aanklikbaar, zoals de aard van de activiteiten, de aanwezige stoffen, de veiligheidsmaatregelen en (indien van toepassing) het aantal recente incidenten. Ook scholen in de buurt van een locatie waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt staan op de kaart.