Brzo - Seveso

In de Staatscourant (10468, 2016) is de Regeling risico's zware ongevallen gepubliceerd (Rrzo). Hierin worden nadere regels gegeven op grond van de artikelen 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, en 14 van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015), dat op 8 juli vorig jaar van kracht is geworden.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft Kamervragen beantwoord over het aardbevingsbestendig maken van de chemiesector in Delfzijl. Hij stelt dat bedrijven en bevoegde instanties via de zogenaamde Industrietafel samen een sluitende aanpak zullen ontwikkelen, die bestaande en voorgenomen methodieken en onderzoeken verbindt. De Industrietafel staat onder leiding van de Nationaal Coördinator Groningen.

Sinds 1 mei 2014 wordt iedere planmatige Brzo-inspectie een openbare samenvatting gepubliceerd op www.brzoplus.nl. In 2015 zijn de samenvattingen geëvalueerd met een online enquête onder alle betrokkenen. Vooral bedrijven maar ook inspecteurs en een beperkt aantal bewoners hebben daar gebruik van gemaakt. Op grond van alle ontvangen reacties is het format voor de samenvatting verbeterd. Inspecteurs moeten dit nieuwe format sinds 1 januari 2016 gebruiken.

De nieuwe versie van PGS 6 verschijnt in 2016. Aanleiding van deze actualisatie is de inwerkingtreding van het Brzo 2015, als Nederlandse implementatie van de Seveso III-richtlijn. De basisindeling van de huidige PGS 6 (gepubliceerd in 2006) blijft hetzelfde. PGS 6, ofwel ‘Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo’, is bedoeld om de regels voor bedrijven toe te lichten, zoals die zijn vastgelegd in het Brzo en de daarmee verbonden wet- en regelgeving. Het accent van de PGS 6 ligt op de inhoud van het veiligheidsrapport, de risicoanalyses en de scenario’s.

België moet binnen de twee maanden een Europese richtlijn ter preventie van industriële ongevallen (Seveso III) correct omzetten in nationale wetgeving. Als dat niet gebeurt, dan riskeert het land voor het Europese Hof van Justitie te moeten verschijnen. De laatste aanpassingen (Seveso III) bieden burgers meer informatie en makkelijkere toegang tot een rechter. Die moesten tegen eind mei van dit jaar in nationale wetgeving omgezet zijn.

In het Staatsblad (2015, 413) is het besluit gepubliceerd waarmee het Besluit omgevingsrecht (BOR) gewijzigd wordt. Daarmee worden Gedeputeerde Staten van de provincies vanaf 1 januari 2016 het bevoegd gezag voor alle Brzo-inrichtingen (Besluit risico’s zware ongevallen 2015). Als gevolg van dit besluit wordt het aantal partijen dat betrokken is bij vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor Brzo- en RIE-4-bedrijven kleiner, wat overleg en afstemming vergemakkelijkt en een gelijk speelveld bevordert.

De Vereniging Afvalbedrijven heeft zich aangesloten bij ‘Veiligheid Voorop’. Veiligheid Voorop is een programma van het bedrijfsleven dat streeft naar het verbeteren van de veiligheidscultuur bij bedrijven in de gehele chemieketen. De directies van bij de vereniging aangesloten Brzo-bedrijven AEB Amsterdam, AVR, Indaver, Remondis Argentia, SUEZ environnement en Van Gansewinkel hebben een overeenkomst voor deelname aan Veiligheid Voorop getekend.

Staatssecretaris Masveld (I&M) heeft het rapport Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit is de tweede rapportage over de veiligheidssituatie bij de Brzo-bedrijven in Nederland. Net als het jaar daarvoor hebben zich in 2014 geen langdurig onbeheerste veiligheidssituaties voorgedaan. Het aantal bedrijven waar geen enkele overtreding is geconstateerd is gestegen, en ook zijn er meer overtredingen binnen de gestelde termijn opgeheven.

Het Interprovinciaal Overleg heeft zijn Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2014 aan staatssecretaris Mansveld (I&M), minister Asscher (SZW) en Van der Steur (V&J) aangeboden. Dit rapport is in opdracht van de betrokken overheden door het Brzo+ opgesteld. Hieruit blijkt dat het naleefpercentage met bedrijven zonder overtredingen van het Brzo is gestegen met 11% ten opzicht van 2013. In 2014 zijn 362 van 406 bedrijven geïnspecteerd in opdracht van provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In een brief aan de Tweede Kamer informeert minister Koenders van Buitenlandse Zaken over de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wetgeving. Ten aanzien van de Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) stelt hij dat deze wordt geïmplementeerd via een algemene maatregel van bestuur. Dit is het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Dit besluit is op 7 juli jl. gepubliceerd in het Staatsblad en op 8 juli in werking getreden.