Brzo - Seveso

Het project Veiligheid Voorop (programma voor Brzo-bedrijven) heeft ook in 2016 heeft zijn rapportage over 2016 gepubliceerd. Er sluiten zich steeds meer branches en bedrijven aan bij Veiligheid Voorop. De aangesloten partijen zijn zeer betrokken en hebben veel activiteiten ontwikkeld om de veiligheid in Nederland te verbeteren. 

Het Seveso-fonds in België investeert dit jaar ruim 8 miljoen euro in een reeks ambitieuze projecten om de veiligheid rondom Seveso-bedrijven te verhogen en het beheer van mogelijke risico’s en eventuele incidenten te optimaliseren. Daarmee is het beschikbare budget op enkele jaren tijd met zowat 70% toegenomen.

Magazine editie

Na het onderzoeksrapport in 2013 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid recentelijk een tweede rapport gepubliceerd dat betrekking had op tankopslagbedrijf Odfjell Terminals in Rotterdam. Maar dan nu om te achterhalen of Brzo-bedrijven voldoende gevolg hebben gegeven aan de aanbevelingen uit 2013.

De versnippering van het toezicht op risicovolle bedrijven in Nederland is in snel tempo aan het verdwijnen, zo stelt de DCMR Milieudienst Rijnmond in een persbericht. De verantwoordelijkheid voor dit toezicht is verschoven van honderden gemeenten naar de twaalf provincies.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert nog tekortkomingen in de beheersing van de veiligheid bij bedrijven die op grote schaal werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat om circa 400 Brzo-bedrijven in Nederland en het toezicht daarop. Odfjell Terminals Rotterdam heeft veel gedaan om de veiligheid te verbeteren en ook andere partijen in de sector hebben afgelopen jaren diverse maatregelen genomen.

Vorige week heeft De Volkskrant bericht over onderzoek dat ze heeft gedaan naar inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). In dat bericht wordt gesteld: “Van de 400 chemische en andere risicobedrijven in Nederland heeft meer dan de helft de veiligheidsregels in de afgelopen twee jaar overtreden.

Bij het vragenuur aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft de SP vragen gesteld over het bericht dat driekwart van de Brabantse chemiebedrijven de veiligheid niet op orde heeft. Omroep Brabant kwam naar buiten met resultaten van eigen onderzoek naar inspectierapporten van de provincie Brabant in 2015 en 2016.

Bedrijven in de industriële sector of transportsector met gevaarlijke stoffen komen mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector. Deze regeling ondersteunt initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen.

De vereniging VNCW voor de PGS 15-opslag heeft de Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS 15- en BRZO-bedrijven samengesteld. De best practice is bedoeld als leidraad aan de hand waarvan deze bedrijven hun eigen set aan indicatoren kunnen vaststellen.

Het ministerie van I&M heeft de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector vastgesteld, die gepubliceerd is in Staatscourant 2016, 49302 (21 september). Het doel is het verbeteren van de omgevingsveiligheid voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen - dus in de Brzo-sector. De regeling is op 1 oktober jl. in werking getreden.

De subsidie wordt verleend voor uitvoering van projecten die te maken hebben met: