Brandstoffen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verscherpt haar controles op de kwaliteit van bunkerolie en op bedrijven die deze olie produceren. Ze let daarbij op juiste registratie van bunkerolie en blendproducten (mengsels). De ILT gaat ook na of er ongewenste of zelfs verboden stoffen in de olie zijn gemengd. Als dat het geval is, kan verbranding ervan extra gevaar opleveren voor mens en milieu.

Het Zweede schip Ternsund is het eerste zeeschip dat in Rotterdam LNG (vloeibaar aardgas) bunkert; dat gebeurde vanaf 9 augustus. De Ternsund arriveerde voor de eerste maal in Rotterdam om bij Vopak in de Botlek nafta en gasolie te lossen. De volgende dag is het schip verhaald naar de voormalige hometerminal van de ECT op de Willem Alexanderhaven. Daar vond de bunkering plaats. Eerst werd de temperatuur van de brandstofgastank ‘ingekoeld’; van omgevingstemperatuur naar bedrijfstemperatuur.

Het Europese agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA) heeft een rapport uitgebracht over methanol en ethanol als alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart. Dit blijken goede alternatieven om de emissie en de CO2-footprint van scheepsbewegingen te verlagen. Omdat ze zwavelvrij zijn, kan het gebruik van deze brandstoffen zorgen voor compliance met de Zwavelrichtlijn van de Europese Commissie.

Vanaf 1 juli 2016 moeten bemanningsleden van binnenvaartschepen die varen op LNG aan nieuwe eisen voldoen. Het gaat om de schipper, en de bemanningsleden die zijn betrokken bij het bunkeren van het vloeibaar aardgas. Zij moeten vanaf 1 juli in het bezit zijn van een LNG-verklaring die is verkregen na het volgen van een opleiding die wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. De LNG-verklaring is vijf jaar geldig en kan worden verlengd door het aantonen van vaartijd op een LNG-schip of het volgen van een opfriscursus en slagen voor het daaropvolgende examen.

Op maandag 11 april vond in de haven van Vlissingen de succesvolle start van de pilot plaats om Liquefied Natural Gas (LNG) te bunkeren via de 'Truck to Ship'-methode. Het bunkeren van deze duurzame scheepsbrandstof draagt bij aan de doelstelling van het havenbedrijf Zeeland Seaports om de totale emissie uitstoot te verlagen. De start van de pilot vond plaats aan de Dwarskade in de Kaloothaven van Vlissingen, waarbij LNG werd getankt vanuit een vrachtwagen op de kade.

Waterstof is een relatief nieuwe brandstof voor het wegvervoer. Uit oogpunt van het milieu is het een goede brandstof voor vrachtwagens en bussen. Er zal dan ook een groeiend volume waterstof geproduceerd, opgeslagen en vervoerd worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een internetconsultatie uitgevaardigd over de ontwerpregeling Revi afstanden LPG-stations. Met de wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) worden de afstanden die moeten worden aangehouden tussen LPG-tankstations en woningen en dergelijke verkleind. De wijziging hangt samen met de “Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de externe veiligheid”, die gelijk met de regeling in werking treedt.

Auteur(s)
Magazine editie

De nieuwe brandstof LNG zal steeds meer gebruikt en dus ook getransporteerd worden. Daarom is een aantal partijen het Hulpplan LNG aan het voorbereiden. Hierin is praktische vakinhoudelijke informatie opgenomen voor hulpverleners in geval van een LNG-incident.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van problematiek van de kwaliteit van scheepsbrandstoffen. Op dit moment wordt binnen het belanghebbendenoverleg de betrouwbaarheid getest van de chemische detectiemethoden voor stoffen op de lijst ongewenste stoffen. Dit is een voorwaarde voor internationale acceptatie van deze lijst.

InfoMil heeft een webpagina gemaakt over de opslagvormen en bijbehorende certificaten voor bovengrondse opslag van diesel. Het onderscheid is belangrijk, omdat de eisen aan de verschillende opslagen anders zijn. Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling geven vier opties voor de bovengrondse opslag van diesel. Elk met hun eigen certificaat- en keuringseisen.