Brandstoffen

Er is nog altijd veel discussie over de mogelijkheid van cameratoezicht bij het afleveren van brandstof aan vaartuigen. Maar ook bij cameratoezicht moet deskundig personeel in de nabijheid van de pomp aanwezig zijn. Dit is recent bevestigd in een gerechtelijke uitspraak.

Voor de invoer en doorvoer van LNG speelt Gate terminal op de Maasvlakte een cruciale rol. Wat gebeurt er achtereenvolgens in de keten van activiteiten, van de aanvoer vanaf zee tot het tanken bij het tankstation? En met welke veiligheidsaspecten moeten we rekening houden?

Gevaarlijke Lading 2-2017 is verschenen, met als thema's: nieuwe brandstoffen en opleidingen. In dit nummer de volgende bijdragen: 

Magazine editie

Voor de invoer en doorvoer van LNG speelt Gate terminal op de Maasvlakte een cruciale rol. Wat gebeurt er achtereenvolgens in de keten van activiteiten, van de aanvoer vanaf zee tot het tanken bij het tankstation? En met welke veiligheidsaspecten moeten we rekening houden?

Magazine editie

Naast de fossiele brandstoffen als benzine en diesel bestaan er inmiddels zo'n tiental nieuwe oftewel alternatieve brandstoffen. Wat hiervan de eigenschappen en dus ook de gevaren zijn, wordt zo langzamerhand steeds beter in kaart gebracht. De Kennistafel Alternatieve Brandstoffen draagt daaraan bij.

Magazine editie

LNG en waterstof worden steeds meer gebruikt als brandstof voor vrachtwagens en schepen. Maar tot voor kort was er nog weinig aandacht voor de risicobeheersing en incidentbestrijding rond deze brandstoffen. Het IFV pleit ervoor deze brandstoffen pas (grootschalig) in te voeren als hiervoor goede richtlijnen voor hulpdiensten zijn.

Het Havenbedrijf Rotterdam en het Nationaal LNG Platform starten een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden om bio-LNG als transportbrandstof tot ontwikkeling te brengen in de Rotterdamse haven. LNG is aanzienlijk schoner dan andere brandstoffen en motoren die op LNG lopen zijn stiller.

Recentelijk is ISO 20519 ’Ships and marine technology – Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels’ gepubliceerd. Deze betreft de eisen voor verlaadsystemen en toebehoren voor het bunkeren van schepen met LNG.

Als alternatief voor aardgas zal steeds vaker biogas gebruikt gaan worden. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid, ook bij transport. Biogas kent namelijk extra risico's in vergelijking met aardgas. Ook zal de gasinfrastructuur veranderen. 

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft tijdens de International Bunkering Conference and Exhibition (SIBCON) begin oktober een intentieverklaring ondertekend. Daarin worden internationale afspraken vastgelegd over het bunkeren van LNG (liquefied natural gas) door de zeevaart. Ook Japan en Korea en de havens van Singapore, Antwerpen en Zeebrugge hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.