Blootstelling

Nog altijd komen honderdduizenden werknemers dagelijks in aanraking met schadelijke, soms zelfs kankerverwekkende stoffen. Daar wil de Inspectie SZW verandering in brengen. Met onze ‘road to zero’ vraagt zij bedrijven om de blootstelling aan die stoffen te verminderen.

Tegen het lozen zonder vergunning moet hard worden opgetreden. Dat is een van de conclusies in het rapport 'Resultaten meetprogramma. FRD en PFOA stoffen rondom Chemours te Dordrecht', dat minister Schultz van Haegen (IenM) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Staatssecretaris Dijksma heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rond de bedrijven DuPont en Chemours in Dordrecht. Ze heeft inmiddels de resultaten van een steekproef onder omwonenden om het rekenmodel van RIVM voor PFOA te valideren, en van een nader onderzoek naar de risico's die werknemers hebben gelopen.

De resultaten van het bloedonderzoek onder omwonenden van DuPont/Chemours zijn in lijn met een eerdere risicoschatting van het RIVM uit 2016. Hierbij werd berekend dat het waarschijnlijk is dat de gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA langdurig is overschreden.

Het feitenonderzoek naar onveilige arbeidsomstandigheden bij het bedrijf DuPont in Dordrecht neemt meer tijd in beslag. Het was de bedoeling dat de bevindingen er in november zouden zijn, maar dat wordt komend voorjaar.

Staatssecretaris Dijksma heeft Kamervragen van de SP beantwoord over het bericht dat DuPont honderden kilo’s formaldehyde heeft gelekt. Ze stelt dat er geen Europees of nationaal verbod is voor het gebruik van formaldehyde. Omdat de stof sinds 1 januari 2016 Europees ingedeeld is als kankerverwekkend, categorie 1B, geldt er wel een minimalisatieplicht, zowel voor de blootstelling van werknemers als voor de emissie naar het milieu. De vergunning die het bedrijf heeft voor de emissie van formaldehyde houdt hier rekening mee, aldus Dijksma.

Het kankerverwekkende chroom-6 wordt opgenomen in Europese wetgeving die werknemers beter tegen de stof moet beschermen op de werkvloer. De EU-ministers van Werkgelegenheid hebben daarover donderdag 13 oktober een politiek akkoord bereikt in Luxemburg. ,,Het is heel belangrijk dat werknemers beter worden beschermd tegen de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, zoals chroom-6", zei minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid) in Luxemburg. ,,Daar hebben we vandaag een eerste stap voor genomen.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft Kamervragen van de SP beantwoord over de uitstoot van kankerverwekkende stof door Chemours (voorheen Dupont). Ze stelt dat ze, in overleg met de provincie Zuid-Holland, nader onderzoek gaat laten doen naar FRD-903. Aan het RIVM heeft ze gevraagd mij uitgebreider te rapporteren over wat bekend is over de persistentie, bioaccumulatie, toxiciteit, etc. Met deze bevindingen wil ze ook in de Europese Unie de discussie aangaan over de eigenschappen van FRD-903. 
Dijksma  gaat de Kamer in november nader informeren.

Zo'n 450 mensen die in de buurt van de voormalige Dupont-fabriek in Dordrecht wonen krijgen een uitnodiging voor een bloedonderzoek. Dat heeft een woordvoerder van de GGD Zuid-Holland maandag bevestigd naar aanleiding van berichtgeving van RTV Rijnmond.

Met het onderzoek moet worden vastgesteld hoe hoog de waarden van de giftige stof PFOA in het bloed zijn. Huishoudens in delen van Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht ontvangen een brief hierover.

De kantonrechter heeft FNV niet-ontvankelijk verklaard omdat de vordering tegen Smit Draad niet ziet op bescherming van gelijksoortige belangen. Daarom voldoet deze niet aan de eisen van de wet. De vordering dat Smit Draad een gelaatsmasker ter beschikking moet stellen aan werknemers in de laktoren is wel toegewezen.