Blootstelling

De Inspectie SZW richt zich op het verminderen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie, die producten voorzien van een beschermende laag, werken met stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals Chroom VI. Deze stof wordt gebruikt als hulpstof bij bijvoorbeeld chromateringprocessen.

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft Kamervragen beantwoord over het bericht 'Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond'.

Per vandaag, 21 augustus 2018, gelden nieuwe indicatieve grenswaarden voor 31 stoffen of stofgroepen.

De recherche van de Inspectie SZW heeft in opdracht van het Functioneel Parket op 26 juni twee voormalig leidinggevenden van een bedrijf in Emmen aangehouden. De Inspectie SZW vermoedt dat de verdachte leidinggevenden jarenlang werknemers hebben blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde.

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen voorgelegd aan staatssecretaris Van Ark van SZW over de 'Staat van de arbeidsveiligheid'.
 De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 25 juni 2018. 

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over twee maatregelen die volgen uit toezeggingen naar aanleiding van de situatie bij het bedrijf DuPont. De eerste is de invulling van het Kennisplatform werken met gevaarlijke stoffen.

Het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft de interactieve 'Guide on safety data sheets and exposure scenarios' geactualiseerd. De gids helpt samenstellers en ontvangers van veiligheidsinformatiebladen de stof- en gebruiksinformatie samen te stellen en te begrijpen.

Deze week is de Week van Veilig en Gezond Werken 2018. Dit is een initiatief van '5xbeter', door verschillende partijen in de metaalsector. De Week staat dit jaar in het teken van werken met gevaarlijke stoffen. De 5xbeter trekt met een roadshow door het land en honderden bedrijven houden hun eigen Veiligheidsweek. 

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft in een brief aan de Tweede Kamer een beleidsreactie gegeven op het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie.

FNV heeft gereageerd op het onderzoeksrapport van het RIVM naar blootstelling van Defensie-medewerkers aan chroom 6. FNV eist dat het kabinet stevige maatregelen neemt om te voorkómen, dat werknemers in allerlei bedrijven in Nederland worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.