Binnenvaart

Er komt geen provinciaal beleid om het ontgassen van benzeenhoudende stoffen in Zeeuwse wateren te verbieden. Dat laten Gedeputeerde Staten dinsdag weten. Volgens GroenLinks lopen Zeeuwen door deze beslissing onnodig gevaar op vergiftiging.

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) heeft een digitaal meldpunt geopend voor zaken aangaande de nieuwe regels voor vluchtwegen. Het doel hiervan is het verzamelen van informatie voor evaluatie van de nieuwe regelgeving. In het ADN van 2015 zijn nieuwe voorschriften opgenomen voor vluchtwegen. Internationaal is afgesproken dat de ontwikkelingen rondom de vluchtwegen nauwgezet worden gevolgd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft bij de totstandkoming van de nieuwe regels aangegeven deze te willen evalueren.

Magazine editie

In veel binnenhavens wordt al walstroom gebruikt. Maar niet voor schepen met gevaarlijke stoffen aan boord. Het is (nog) niet duidelijk of de elektrische aansluitingen hiervoor veilig zijn te combineren met de overslag van gevaarlijke lading.

Magazine editie

In Zuid-Holland geldt sinds 1 januari een ontgassingsverbod voor benzeen voor de binnenwateren, en dit verbod zal zich in de toekomst uitbreiden. In opdracht van de provincie onderzoekt Antea de haalbaarheid van een nieuw systeem voor administratief toezicht op het ontgassen.

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) heeft ontwerpnormen voor bijboten ontvangen van de Nautisch Technische Kommission van EBU en ESO, met het verzoek om een reactie voor 20 juli 2015. Na commentaar van het Europese binnenvaartbedrijfsleven zullen CESNI en UNECE beslissen of de norm in respectievelijk het ROSR of het ADN zal worden opgenomen. De normering voor de bijboot staat in artikel 10.04 van het ROSR en Bijlage II van de Richtlijn 2006/87/EG.

De Ondezoeksraad voor Veiligheid heeft de eerste Rapportage Ongevallen Scheepvaart gepubliceerd. Hierin staan ernstige incidenten en ongevallen in de scheepvaart beschreven die zijn gemeld aan de Onderzoeksraad in de periode november 2014 tot mei 2015. De rapportage zal periodiek worden gepubliceerd.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van problematiek van de kwaliteit van scheepsbrandstoffen. Op dit moment wordt binnen het belanghebbendenoverleg de betrouwbaarheid getest van de chemische detectiemethoden voor stoffen op de lijst ongewenste stoffen. Dit is een voorwaarde voor internationale acceptatie van deze lijst.

Op initiatief van de gemeente Neerijnen hebben de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen, Zaltbommel en Maasdriel op 8 juni jl. vergaderd met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (RWS), ProRail, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de provincie Gelderland over de veiligheid in de regio op het spoor, het water en de weg. 

Fractievoorzitter Gerwi Temmink van GroenLinks Zeeland heeft schriftelijke vragen over het ontgassen van benzeen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. In Zeeland wordt er nog wel ontgast op de binnenwateren (in Zuid-Holland en Noord-Brabant is dat sinds 1 januari verboden), onder meer omdat bedrijven niet beschikken over walinstallaties. Volgens Rijkswaterstaat behoren schepen ontheffing voor dit ontgassen op de Westerschelde en Oosterschelde aan te vragen, maar gebeurt dit slechts zelden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties heeft het Toezichtplan Veilig Vervoer over Water 2015 gepubliceerd. Dit is plan waarin de negen toezichthouders in de zeehavens en op de binnenwateren aangeven wat ze gezamenlijk gedaan hebben en in 2015 gaan doen. Enkele thema's en speerpunten voor 2015 zijn: bunkerolie, afvalstoffen, ontgassen en gevaarlijke lading.