Binnenvaart

In Staatscourant 2015, 31400 is de Multilaterale Overeenkomst ADN/M 015 gepubliceerd. Deze betreft het aantonen van voldoende intactstabiliteit overeenkomstig randnummers 9.3.1.13.3 en 9.3.3.13.3 ADN.
De overeenkomst is ondertekend door Duitsland, Zwitserland en (recentelijk) Nederland, waar de overeenkomst dus nu van kracht is. Ze is geldig tot en met 31 december 2019.

Op 17 september jl vond het seminar 'Arbo in de binnenvaart' plaats, georganiseerd door CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) en Sdu. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd de diversiteit en complexiteit van de materie verduidelijkt.

Op 15 september jl. vond het Seminar 'Terugdringen restdampen binnenvaart' plaats, georganiseerd door onder andere het Havenbedrijf Rotterdam. Op 1 januari jl. geldt een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen vanaf binnenschepen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op 1 januari 2016 zal dit ook het geval zijn voor het ontgassen van bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen. De verboden zijn opgenomen in de provinciale milieuverordeningen (pmv’s) van de betreffende provincies.

Op donderdag 17 september houden CBRB en Sdu een seminar 'Arbo in de binnenvaart'. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.

De Provincie Zeeland heeft wederom aangegeven het ontgassen van benzeen niet op eigen houtje te gaan verbieden. In Noord-Brabant en Zuid-Holland geldt wel zo'n verbod. GroenLinks vreest dat daardoor meer binnenschippers uitwijken naar Zeeland om benzeen te lozen.

Op 28 augustus 2015 is het afsprakenkader WE-nose ondertekend door Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam, DCMR en Havenbedrijf Rotterdam. Het WE-nose, een initiatief van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Provincie Zuid-Holland, bestaat uit een netwerk van elektronische 'neuzen' (e-noses). Deze staan binnen en buiten de beheergrenzen van het havengebied.

Tijdens het evenement Sail Amsterdam, dat wordt gehouden van 19 tot en met 23 augustus, varen de ponten in het Noordzeekanaal op bepaalde tijdstippen niet met transportvoertuigen met gevaarlijke stoffen.

19 augustus (Sail-In)
Velserpont: 7.00 – 14.00 uur
Buitenhuizerpont: 7.00 – 16.00 uur
Hempont: 11:00 – 18.00 uur

23 augustus (Sail-Out)
Velserpont: 10.00 – 23.00 uur
Buitenhuizerpont: 10.00 – 22.00 uur
Hempont: 12.00 – 20.00 uur

De enige verbinding tijdens Sail-In/Out over het Noordzeekanaal is de Schellingwouderbrug (A10 - S114/S115).

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) heeft een toelichting gegeven op de multilaterale ADN-overeenkomsten betreffende intactstabiliteit voor de tankvaart. Eerder dit jaar besloot het ADN Safety Committee in Genève tot uitstel van de voorschriften voor het aantonen van voldoende intactstabiliteit overeenkomstig randnummer 9.3.X.13.3 ADN.

In de Staatscourant (2015, 20858) is de multilaterale ADN-overeenkomst M 014 gepubliceerd, betreffende het aantonen van voldoende intactstabiliteit volgens ADN-randnummer 9.3.2.13.3. Deze overeenkomst is geïnitieerd door Nederland en inmiddels mede ondertekend door Duitsland, Luxemburg en Zwitserland. Ze is geldig tot en met 31 december 2019.

De overeenkomst is in het Engels en Duits te vinden op de website van de UNECE.

Op donderdag 17 september houden het CBRB en Sdu het Seminar Arbo in de binnenvaart. Aan de hand van praktijkcasussen wordt het wettelijk kader geschetst en wordt uiteengezet aan welke regels volgens de Arbo-wetgeving moet worden voldaan. Aandachtspunten zijn aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en de verschillende rollen die daarbij aan de orde komen.
 
Reserveer de volgende datum in uw agenda: donderdag 17 september 2015, 13.30 uur – 16.30 uur, locatie Landvast, Alblasserdam.

In de komende weken leest u hier meer informatie over het programma en de sprekers.