Binnenvaart

In het Tractatenblad (2016, 200) is het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) gepubliceerd (niet de tekst van de ADN-voorschriften zelf). Op 1 december 2014 en 1 oktober 2016 zijn wijzigingen aanvaard van de in de bijlagen bij het Verdrag opgenomen voorschriften. De teksten van deze wijzigingen liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Verdragen.

In het Provinciaal Blad van de provincie Utrecht (2016, 6020) is het Besluit tot wijziging van de Provinciale milieuverordening (PVM) Utrecht 2013 gepubliceerd. In artikel Artikel 30b staat vermeld dat het de vervoerder en schipper verboden is een ladingtank te ontgassen met restdampen van:
a. benzeen (UN-nummer 1114),
b. ruwe aardolie met meer dan 10% benzeen (UN-nummer 1267),
c. aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproducten N.E.G met meer dan 10% benzeen (UN 1268),
d. brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863),

Ook de provincie Utrecht is bezig met de invoering van een verbod op varend ontgassen in de binnenvaart. In de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland is dat al gebeurd door middel van een provinciale milieuverordening.

Op de website van de UNECE zijn de multilaterale ADN-overeenkomsten MO17 en MO18 gepubliceerd. Deze zijn door Nederland geïnitieerd en mede-ondertekend door Duitsland. De MO17 betreft niet-gemarkeerde vlamkerende roosters. MO18 betreft de toekenning van subgroepen binnen explosiegroep IIB. Zie voor een nadere toelichting de nieuwsbrief van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).

In 2018 worden naar verwachting de recordvolumes van 2007 (van vóór de crisis) overtroffen door de modaliteiten wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer. Dit blijkt uit het rapport 'Eindrapport Middellange Termijn Verkenning' van Panteia in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Naar 2021 laten alle modaliteiten groei zien. Het totale transportvolume van bedraagt in 2021 1,16 miljard ton. De binnenvaart zal het sterkst groeien, met gemiddeld 2,1% per jaar. Het wegvervoer groeit met 1,7% per jaar, het spoorvervoer komt op een derde plaats met een groei van 1,2%.

Magazine editie

Ook dit jaar is er weer een Themamiddag ADN gehouden, zoals gebruikelijk georganiseerd door het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Sdu (uitgever van Gevaarlijke Lading). Centrale thema’s dit jaar: ADN 2017 en explosieveiligheid. Een zeer informatieve middag met veel kennisoverdracht, maar ook saamhorigheid.

Als het aan de provincie Utrecht ligt, wordt er niet meer tijdens het varen ontgast. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft het voorstel voor wijziging van de Provinciale Milieuverordening vastgesteld, met een verbod op het ontgassen door de binnenvaart. De beoogde aanpassing wordt op 31 oktober voorgelegd aan Provinciale Staten. Daarnaast wordt voorgesteld  de verordening aan te passen op een viertal uitzonderingen in stiltegebieden betreft het houden van evenementen.

Nederland is al jaren bezig het ontgassen van binnenvaartschepen terug te dringen, maar tot een nationaal verbod is het nog niet gekomen. Nu is er een stap gezet in de richting van een internationale regeling: de tekst van het nieuwe CDNI-verdrag is beschikbaar voor commentaar.

Van 22 tot en met 25 augustus heeft in Genève de UNECE-vergadering plaatsgevonden van het ADN Safety Committee. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) geeft in zijn nieuwsbrief een update van een aantal belangrijke besluiten en voorstellen. Zo heeft Duitsland een voorstel ingediend waarvan de verwachting was dat in het ADN 2017 zou worden opgenomen. De rode draad van de wijziging is dat er niet alleen gekeken wordt naar de gevaarlijke stof die schip vervoert, maar ook naar het schip zelf als mogelijke “ontstekingsbron”. Dat heeft grote impact op het gehele ADN.

Deltalinqs heeft, mede namens Oram en ketenpartijen in de binnenvaart, schriftelijk gereageerd op een brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) over de losprocedure voor gesloten binnenvaarttankschepen. Het betreft het lossen van ladingtanks van binnenvaarttankschepen naar de walinstallatie: de daarbij ontstane onderdruk wordt veelal gecompenseerd wordt door het automatisch openen