Binnenvaart

In het Provinciaal Blad van de Provincie Noord-Holland is de Provinciale Milieuverordening (PMV) Noord-Holland gepubliceerd. Daarin is een verbod op varend ontgassen in de binnenvaart opgenomen. Dit verbod betreft de restladingdampen van de volgende stoffen:
- benzeen (UN-nummer 1114);
- ruwe aardolie (UN-nummer 1267) voor zover met meer dan 10% benzeen;
- aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproducten N.E.G met meer dan 10% benzeen (UN 1268);
- brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863);

Rijkswaterstaat, waterschappen en veiligheidsregio’s gaan gezamenlijk optrekken in een evaluatieonderzoek naar de 1e 48 uur na de aanvaring van stuw Grave. Hierbij worden zij begeleid door het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DCC). Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek voor de zomer bekend.

De PvdA heeft een motie ingediend voor het aanpassen van regelgeving omtrent het lozen op zee of de binnenwateren van gevaarlijke stoffen zoals paraffine. Zij verzoekt de regering om in kaart te brengen of een Europees verbod op het lozen van gevaarlijke/giftige stoffen in Europese wateren mogelijk is. 

In december 2016 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) van het CDNI de ontwerptekst voor internationaal afgestemde voorschriften voor het ontgassen in de binnenvaart besproken. Daarbij is rekening gehouden met de resultaten van de openbare raadpleging die deze zomer heeft plaatsgevonden. De CVP gaat ervan uit dat de ontwerptekst in de eerste helft van 2017 afgerond kan worden en op 22 juni van dit jaar ter goedkeuring aan de CVP kan worden voorgelegd.

De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is sinds 24 januari weer hervat. Er geldt geen maximale diepgang voor schepen meer. Ook de snelheidsbeperking van 10 km/h wordt opgeheven. Rijkswaterstaat heeft een tijdelijke breuksteendam achter de zwaar beschadigde stuw Grave gebouwd. Met deze dam heeft Rijkswaterstaat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek hersteld.
  

In het Tractatenblad (2017, 11) zijn wijzigingen gepubliceerd die zijn doorgevoerd in het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) (versie van 2014). De wijzigingen betreffen Bijlage 2 van het verdrag: de uitvoeringsregeling. Deze bestaat uit:

De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is maandagmorgen 23 januari hervat. De scheepvaartbranche is geïnformeerd over de nautische details voor hervatting van de scheepvaart. De maximale diepgang die voorlopig toegestaan wordt op de Maas bij een waterstand van +7,00m NAP zal 2,60 m zijn (of net zoveel meer als dat de waterstand hoger is dan die +7,00m NAP bij meetpunt Grave Boven), met een maximumsnelheid 10 km/h.

Het CDA en de VVD hebben Kamervragen gesteld aan minister Schultz van Haegen (I&M) over het stuwongeluk bij Grave. Daar botste op 29 december 2016 een binnenvaartschip tegen de stuw bij de brug tussen Grave en Nederasselt. Het schip vervoerde benzeen, waarvan een kleine hoeveelheid vrijkwam. Er was geen gevaar voor de omwonenden.

Op 1 januari 2017 worden in het ADN wederom een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Om u alvast hiermee kennis te laten maken, stelt Gevaarlijke Lading een whitepaper ter beschikking met een samenvatting van de wijzigingen. De inhoud van de whitepaper is afkomstig uit het Praktijkboek ADN © Sdu. Auteur: mr. J.G. Buissing.
Meer informatie en bestellen: www.sdu.nl

Op 1 januari 2017 worden in het ADN wederom een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Om u alvast hiermee kennis te laten maken, stelt Gevaarlijke Lading een gratis whitepaper ter beschikking met een samenvatting van de wijzigingen. De officiële Nederlandse vertaling zal naar verwachting pas in het begin van 2017 verschijnen. De whitepaper bevat dan ook niet de officiële teksten, maar de Nederlandse vertaling van de auteur.