Afval

Er is toestemming aan lidstaten verleend om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land. Dit is gebeurd bij Uitvoeringsbesluit 2013/218/EU (PbEU L 129 van 15 mei 2013).

De scheepvaart loost jaarlijks ongeveer een half miljoen liter olie illegaal in de Noordzee. Dat blijkt uit een analyse van patrouillerende kustwachtvliegtuigen over de afgelopen twintig jaar, die is verricht door de Universiteit van Tilburg, meldt de Volkskrant. De Noordzee is een van de drukst bevaren en meest vervuilde zeeën ter wereld. Schepen produceren oliehoudende reststoffen aan boord. Lozen op zee is verboden, maar goedkoper dan dit in de haven aan te geven of zelf te verbranden in een installatie aan boord.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Mansveld (I&M) op het rapport van Amnesty International en Greenpeace Nederland: ’the Toxic Truth’ over de Probo Koala, het schip dat gevaarlijk afval heeft gedumpt in Ivoorkust in het jaar 2006. Zij schrijft onder andere: "Het rapport heeft veel aanbevelingen die gericht zijn tot de diverse actoren zoals Trafigura en de diverse staten. Ik waardeer het dat Amnesty International en Greenpeace Nederland aandacht blijven vragen voor deze zaak en met name voor de gevolgen daarvan.

In verband met voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van de gevaarlijke stoffenroute dient de afrit voor gevaarlijke stoffen naar de Botlekbrug van de A15 Links (Ridderkerk - Rozenburg) tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten. De afsluiting vindt plaats van woensdag 13 februari 22.00 uur tot donderdag 17 februari 5.00 uur. Het doorgaande verkeer op de A15 Links (Ridderkerk - Rozenburg) kan gebruik maken van de Botlektunnel.

De voorwaarden voor lozing van vuilnis en vaste bulkstoffen door zeeschepen zijn per 1 januari 2013 aangescherpt. De belangrijkste aanpassing is het invoeren van een algeheel lozingsverbod, met een enkele uitzondering. Het principe is gewijzigd van ‘alle vuilnis mag overboord behalve’ in ’er mag geen vuilnis meer overboord behalve’.


Voor vuilnis vallen voedselrestanten vanwege de hygiëne aan boord onder de uitzondering. Ladingrestanten mogen alleen worden geloosd als ze niet als schadelijk voor het mariene milieu zijn geclassificeerd.

De provincie Limburg en de gemeente Maasgouw hebben in augustus terecht ingegrepen bij recyclingbedrijf Edelchemie in Panheel. De kortgedingrechter in Roermond heeft dat vrijdag bepaald. De rechter oordeelde onder meer dat er stoffen op het bedrijfsterrein liggen, terwijl de vergunning daarvoor is verstreken.


Het terrein van het bedrijf werd in augustus op last van de provincie Limburg hermetisch afgesloten met hekken.

De Inspectie Leefomgeving en Transport en de Douane Rotterdam hebben een illegaal afvaltransport van 216.000 kg loodaccu’s onderschept. Bij het afvaltransport ontbrak de vereiste vergunning. Bij het openen van de containers bleek ook dat de lading in de containers niet volgens de regels was verpakt. In alle containers bleek accuzuur te lekken, enkele containers waren reeds beschadigd door het accuzuur.

Magazine editie

Brandstof voor zeeschepen wordt steeds vaker gemengd met vloeibaar chemisch afval. Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) pleit voor strikte wettelijke eisen aan de samenstelling van stookolie. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in de tweede helft van 2012 gerichte bedrijfsinspecties uitvoeren bij ziekenhuizen. De inspecties zijn gericht op de naleving van de wettelijke voorschriften die gelden voor de afvoer van gevaarlijk afval door ziekenhuizen. Uit signalen van de zorgsector, en uit onderzoek in 2011, blijkt dat de naleving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen door ziekenhuizen sterk is teruggelopen.

Een meerderheid van de bedrijven in de petrochemische industrie in Nederland knoeit met stookolie voor de zeescheepvaart. Dat concluderen het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Inspectie Leefomgeving en Transport op basis van een reeks ladingcontrolers van tankers. Daarom wil het KLPD dat het vervoer van deze verontreinigde stookolie internationaal strafbaar wordt.


De brandstof wordt vermengd met giftige afvalstoffen, zodat een kostbare gang naar de afvalverwerking kan worden vermeden.