Afval

De SGP heeft Kamervragen gesteld aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) over de inzameling van Klein Gevaarlijk Afval (KGA) en huisvuil in de binnenvaart. Dit naar aanleiding van de per 1 november ingevoerde nationale regeling voor inzameling van KGA en huisvuil in de binnenvaart.

Op 11 december jl. heeft België de Multilaterale ADR-overeenkomst M268 ondertekend. Deze betreft het transport van afgedankte, lege, ongereinigde verpakkingen: er is een nieuw UN-nummer - UN 3509 - goedgekeurd voor al dan niet beschadigde verpakkingen die in het afvalcircuit terechtkomen. De overeenkomst was geïnitieerd door Frankrijk en zal van kracht zijn tot 1 januari 2015.

Op korte termijn wordt begonnen met het opruimen van bijna 10.000 ton afval vanaf het terrein van chemiebedrijf Edelchemie in Panheel. Edelchemie had zelf nog tot 3 december de tijd om gevaarlijke stoffen af te voeren. Dat gebeurt onder toeziend oog van de Provincie. Maar na die datum kan de Provincie beginnen met versnelde afvoer van de stoffen.

Per 1 november treedt het abonnementssysteem 'overig scheepsafval' in werking. Vanaf die datum gaan binnenvaartschippers zelf de kosten dragen voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA). Schippers kunnen dan langs de rijksvaarwegen alleen nog afval afgeven als zij een abonnement hebben afgesloten bij de SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten. Daarmee geeft Rijkswaterstaat invulling aan deel C van het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag.

Magazine editie

Bij het transport van gevaarlijke afvalstoffen heb je niet alleen met het ADR, maar ook met afvalstoffenwetgeving te maken. Gelukkig zijn deze twee niet strijdig met elkaar. Maar transporteurs en verwerkers van gevaarlijk afval moeten weleens ‘kunstgrepen’ toepassen of stoffen in te delen.

Auteur(s)
Magazine editie

Uit rapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat er de afgelopen jaren erg veel overtredingen van de ADR-voorschriften waren bij het transport van ziekenhuisafval. Gelukkig was het bij de herinspectie in 2013 veel beter gesteld met de naleving.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar toezicht op het transport van chemisch en besmettelijk ziekenhuisafval door ziekenhuizen in 2013 geïntensiveerd. Aanleiding voor de intensivering waren de slechte nalevingresultaten tijdens inspecties eind 2012 op het vervoer van chemisch en besmettelijk ziekenhuisafval bij 35 ziekenhuizen. Uit herinspecties in 2013 blijkt dat de meeste ziekenhuizen inmiddels maatregelen hebben genomen en de naleving is verbeterd.
 

Auteur(s)

In de rubriek 'In de praktijk' brengt EVO deze keer twee praktijkverhalen over:
1. een inspectietraject rond gevaarlijke afval in ziekenhuizen, en
2. de knelpunten bij consumentenverpakkingen in de detailhandel.

De Europese Commissie heeft maatregelen aangekondigd tegen illegale afvaltransporten, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. De Commissie heeft strengere regels voor nationale controles van afvaltransporten voorgesteld om ervoor te zorgen dat alle lidstaten over een gelijkwaardig niveau van controles beschikken. Ongeveer 25% van de afvaltransporten van Europa naar ontwikkelingslanden in Afrika en Azië is vermoedelijk in strijd met internationale regelgeving.

Bij afvalverwerker ATM Moerdijk ligt momenteel een leeg schip dat afkomstig is uit België en waarin bluswater van het treinongeval bij Wetteren heeft gezeten. Het schip wordt bij ATM gereinigd en weer geschikt gemaakt voor het transport van palmolie. Dat heeft de gemeente Moerdijk bekendgemaakt.

Het bluswater is gebruikt bij de bestrijding van gevaar en overlast bij het treinongeluk dat begin mei bij het Belgische Wetteren plaatsvond.