Afval

In de Staatscourant (2015, 17920) is de nieuwe Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015 gepubliceerd. Daarmee wordt de vorige versie, uit 2004, ingetrokken. De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen - ADR/VLG - zijn niet goed toepasbaar op inzameling met een chemokar. Het is voorafgaand aan de inzameling namelijk niet bekend wie de afzenders van de te vervoeren stoffen zijn, welke stoffen in welke hoeveelheid zullen worden aangeleverd en of er wel of niet voldaan zal worden aan de ADR-vrijstellingen.

In de Staatscourant (2015, 12357) is de gewijzigde Europese afvalstoffenlijst gepubliceerd. Dit is de lijst van afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 7 van EG-richtlijn 2008/98/EG. Deze lijst is met ingang van 1 juni 2015 geïmplementeerd in de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural). Deze gewijzigde regeling is ook gepubliceerd in de Staatscourant (2015, 12342).

De heer Opstelten heeft in zijn voormalige functie van minister van Veiligheid en Justitie, Kamervragen beantwoord over het dumpen van afvalstoffen in brandstof. Dit naar aanleiding van het bericht 'Aanhoudingen na dumpen afvalstoffen in brandstof'. Hij geeft onder andere aan welke van de toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen overleg over scheepvaart op 3 december 2013 inmiddels in praktijk zijn gebracht.

Vorig jaar heeft België initiatieven genomen om het verpakken en afvoeren van ebola-besmet ziekenhuisafval te regelen. Dat heeft geresulteerd in een multilaterale overeenkomst, die inmiddels ook door Nederland is ondertekend.

Met ingang van 1 juli 2015 wordt de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval gewijzigd. De laatste wijziging vond plaats in 2004. Veel voorschriften in de regeling zijn gerelateerd aan het ADR.

In de nieuwe Regeling is het examen KCA, dat door CCV werd afgenomen, niet meer opgenomen. Hiermee vervalt ook het KCA-certificaat en de aantekening ‘vervoer gevaarlijk afval’. Verlenging van het certificaat is vanaf 1 januari 2015 al niet meer nodig. In de plaats van het examen KCA komt iets anders.

Ziekenhuizen leven de regels rondom het transport van chemisch en besmettelijk ziekenhuisafval steeds beter na. Dat blijkt uit inspecties bij 42 ziekenhuizen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zo hebben alle gecontroleerde ziekenhuizen een veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aangesteld. Ook is de etikettering van verpakkingen verbeterd. De naleving voor het juiste gebruik van de voorschriften van de verpakkingen is achteruit gegaan.

Recentelijk heeft Nederland de multilaterale ADR-overeenkomst M275 ondertekend, betreffende het ontwerp van vacuümtanks voor afvalstoffen. Deze overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2014, voor de landen die de overeenkomst ondertekend hebben: op dit moment initiatiefnemer Duitsland en Nederland.

Auteur(s)

De afvalbranche heeft te maken met verschillende regimes voor de indeling van vloeibare afvalstoffen. Deze stoffen zijn volgens de ene regelgeving wel brandbaar en/of ontvlambaar, en volgens de andere niet. Harmonisatie van wet- en regelgeving is dus gewenst.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft de Kamervragen van de SGP beantwoord over de inzameling van Klein Gevaarlijk Afval (KGA) en huisvuil in de binnenvaart. Conform de per 1 november ingevoerde nationale regeling voor inzameling van KGA en huisvuil in de binnenvaart moeten binnenvaartondernemingen hiervoor een betaald abonnement afsluiten.

De Europese lidstaten moeten concrete en openbare actieplannen opstellen, en meer samenwerken om de export van potentieel gevaarlijk afval buiten Europa op te sporen en tegen te gaan. Dat staat in een rapport van Europees parlementslid Bart Staes (Groen) dat vandaag werd goedgekeurd in de commissie Leefmilieu (European Environmental Agency). Het rapport scherpt de bestaande Europese wetgeving rond de export van afval aan.