ADN

De Sdu-uitgaven ADR 2017 en ADN 2017 zijn in productie genomen. Naar verwachting zullen deze half mei verschijnen. Ze zijn al wel te bestellen via de webshop van Sdu. De prijs van beide uitgaven is € 79,72 ex BTW.

U kunt zich nog inschrijven voor de cursussen vervoer gevaarlijke stoffen van Sdu Opleidingen en Events op 20 april: een voor vervoer van stukgoed en een voor tankvervoer. Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie, mr. Jacques Buissing, een helder overzicht van de belangrijkste wetgeving en wijzigingen in multimodaal vervoer (ADR, ADN, RID, IMDG, IATA) per 2017.

Op 8 maart 2017 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport toestemming verleend aan de onderneming BF Don Quichot voor onder andere het ontgassen bij de installatie van het schip Don Quichot als alternatief voor het ontgassen in de atmosfeer. De huidige regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, in het specifiek het ADN, staat dit namelijk niet toe.

De officiële Nederlandse vertalingen van de Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 2017 (ADR, ADN, RID) zijn nog niet vrijgegeven van overheidswege. Deze teksten zullen verschijnen als bijlage bij de Nederlandse regelgeving, respectievelijk het VLG (wegvervoer), VBG (binnenvaart) en VSG (spoorvervoer).

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) stelt dat door de wijziging van het ADN 2017 in Tabel C, bepaalde stoffen niet meer in de logische indeling vallen van een ADN-tankschip type C223 (Type C-tanker met watersproei-inrichting). In het ADN Safety Committee zijn wijzigingen doorgevoerd ter vereenvoudiging van UN-verzamelposities zoals o.a. UN 1268 en UN 3295.

Sdu heeft lange tijd twee websites gehad die betrekking hadden op het vervoer van gevaarlijke stoffen: VGS Online (www.vervoergevaarlijkestoffen.nl) en Gevaarlijke Lading (www.gevaarlijke-lading.nl). Twee online producten die verschillende informatie bieden over hetzelfde onderwerp.

Magazine editie

Waar u nu dit artikel leest, is op een nieuwe, gecombineerde online voor vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen. Twee bestaande producten van Sdu op dat gebied zijn samengevoegd. Met vele voordelen voor de abonnee.

Volgende week wordt deze website - www.gevaarlijkelading.nl - vernieuwd. Dat betekent dat deze een geheel nieuwe uitstraling krijgt, ook geschikt voor desktop, tablet en smartphone. Qua inhoud wordt de vakinformatie op de portal verrijkt met:
• Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: ADR, RID, ADN, IMDG Code

Van 23 tot 26 januari jl. heeft in Genève de winterzitting plaatsgevonden van het ADN Safety Committee. Als lid van de Europese binnenvaartorganisatie EBU heeft het CBRB hieraan deelgenomen. De branchevereniging doet kort verslag van de besluiten die zijn genomen in deze vergadering. Deze betreffen de volgende onderwerpen:
- vlamkerende roosters
- blenden aan boord
- meetwaarden in gas-examenvragencatalogus
- Don Quichot
- betreden ladingtanks

Zoals iedere twee jaar is per 1 januari jl. de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen weer herzien. Bij het wegvervoer (ADR), het spoorvervoer (RID) en de binnenvaart (ADN) geldt altijd een overgangstermijn van een halfjaar: tot 1 juli 2017 is de toepassing facultatief en mogen de 'oude' regels nog gehanteerd worden. We zijn nog in afwachting van de officiële Nederlandse vertalingen van ADR, RID en ADN.