ADN

Magazine editie

Eind augustus vindt in Genève weer de vergadering van het ADN Safety Committee plaats. Daar worden beslissingen genomen over de volgende editie van de regelgeving voor het binnenvaarttransport van gevaarlijke stoffen: het ADN 2019. Een van de hete hangwijzers die al jaren spelen, zijn de vlamkerende roosters. Wat ging hieraan vooraf?

Oliezaadkoek klinkt als iets lekkers van vroeger, maar ik ben erachter gekomen dat het hier om iets heel anders gaat, een bijzondere (vervoers)tak van sport. Oliezaadkoeken is de verzamelnaam in de vervoerswetgeving van gevaarlijke stoffen voor oliezaadschilfers (expellers) (UN 1386)  en oliezaadschroten (UN2217).

Inmiddels is het een goede traditie dat het CBRB en SDU/Gevaarlijke Lading in september een informatieve bijeenkomst organiseren over actuele thema’s. Wilt u meer weten over zowel algemene als bijzondere regelgeving voor binnenschepen?

In navolging van diverse andere provincies hebben De Provinciale Staten van Gelderland een positief besluit hebben genomen over het Gelderse ontgasverbod. Dit is onderdeel van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart geeft nadere informatie over het vervoer van een aantal stoffen die meer dan tien procent benzeen bevatten in tankschepen. Door een fout die in het ADN 2017 geslopen is, zijn deze stoffen abusievelijk in C11-schepen ingedeeld.

In de op 22 juni gehouden vergadering van  de Conferentie van Verdragsluitende Partijen in Straatsburg, is de ontwerptekst aangenomen tot wijziging van het CDNI-verdrag, waarin rekening wordt gehouden met de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading. Daarmee zijn de verantwoordelijkheden van zowel vervoerders als verladers goed vastgelegd.

Magazine editie

Als toezichthouder en certificerende instantie mag de Inspectie Leefomgeving en Transport bepaalde wetgeving interpreteren. Sinds een aantal jaar worden deze interpretaties ook openbaar gemaakt, aanvankelijk op de website van de inspectie, nu op de website van de UNECE. Hoe komen deze interpretaties tot stand?

Auteur(s)
Magazine editie

Men is het er inmiddels wel over eens dat het varend ontgassen van schadelijke stoffen een halt moet worden toegeroepen. Regionaal worden er steeds meer ontgassingsverboden ingesteld, en internatonaal wordt er gewerkt aan de implementatie van het nieuwe Scheepsafvalstoffenverdrag. De nationale overheid zet in op dit langdurige proces.

Magazine editie

Bedrijven waar gevaarlijke stoffen getrasnporteerd worden, moeten weer even wennen: per januari van dit jaar is de vernieuwde regelgeving van ADR, RID en ADN van kracht. En vanaf 1 juli a.s. is deze verplicht. Hoe gaan bedrijven met deze tweejaarlijkse wijzigingenrondes om?

Op de website van de UNECE is een (eerste) corrigendum gepubliceerd bij de 2017-versie van het ADN. Het corrigendum bevat voornamelijk redactionele wijzigingen.