3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (BILGEWATER)

Print     PDF

[ADN tank] MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (BILGEWATER)

Vervoersdocument
3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (BILGEWATER), 9, III
Benaming Nederlands
MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (BILGEWATER)
UN-nummer
3082
Benaming Engels
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BILGEWATER)
Benaming Frans
MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (EAU DE FOND DE CALE)
Benaming Duits
UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (BILGENWASSER)
Juiste vervoersnaam Nederlands
MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (BILGEWATER)
Juiste vervoersnaam Engels
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BILGEWATER)
Juiste vervoersnaam Frans
MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (EAU DE FOND DE CALE)
Juiste vervoersnaam Duits
UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (BILGENWASSER)
Overige informatie