Overig

Reach, de Europese verordening inzake het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese Commissie de gestelde doelen bereikt. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

De Gezondheidsraad signaleert mogelijkheden om de circulaire economie zodanig vorm te geven dat gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk voorkomen worden. In een circulaire economie wordt zo veel mogelijk hergebruikt en zo min mogelijk afval geproduceerd. Daar is onder andere een flinke opschaling van recycling voor nodig.

De Europese Commissie heeft de elfde Aanpassing aan de Technische en Wetenschappelijke Vooruitgang (ATP) van de CLP-verordening gepubliceerd. Deze zal vanaf 1 december 2019 gelden. Deze laatste ATP omvat duizenden aanvullingen en verandering aan de geharmoniseerde lijst van indeling en etiketting van stoffen en mengsels.

Op 14 mei is de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start gegaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan.

De Inspectie SZW heeft haar Jaarverslag 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat werknemers anno 2017 vaak ongezond en onveilig werken. Zo worden de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen nog steeds onderschat. Bij meer dan tachtig procent van de geïnspecteerde bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen moest de Inspectie handhavend optreden.

Recentelijk is ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ verschenen. Dit is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Handhavingsinstanties in Europa hebben een groot aantal online advertenties voor gevaarlijke chemische mengsels gecontroleerd op vermelding van gevaarsinformatie. Bij 82 procent van de advertenties ontbrak de vereiste gevarenaanduiding, zo meldt het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa. Van de 1314 gecontroleerde advertenties waren er 1083 (82 procent) niet-compliant met CLP.

Op 21 april jl. is Richtlijn 89/686/EEG ingetrokken en is EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in werking getreden. Deze verordening stelt eisen vast voor het ontwerp en de vervaardiging van PBM die op de markt moeten worden aangeboden, met het oog op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van gebruikers.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een EU-brede campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek gelanceerd: "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!".

De Tweede Kamer heeft de samenwerkingsovereenkomst Sanering voormalig Thermphos-terrein gepubliceerd. Dit is het terrein van de vroegere fosforfabriek Thermphos, die in 2012 failliet is gegaan. De overeenkomst is opgesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, Zeeland Seaports Beheer en Van Citters Beheer.