Overig

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft in een brief aan de Tweede Kamer een beleidsreactie gegeven op het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft aangekondigd dat er voor Brzo-bedrijven die willens en wetens niet aan de regels voldoen in de toekomst apart toezicht en handhaving zou moeten gelden.

FNV heeft gereageerd op het onderzoeksrapport van het RIVM naar blootstelling van Defensie-medewerkers aan chroom 6. FNV eist dat het kabinet stevige maatregelen neemt om te voorkómen, dat werknemers in allerlei bedrijven in Nederland worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het Chroom-6 onderzoek van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM heeft zijn onderzoek gepresenteerd naar blootstelling onder Defensiepersoneel aan chroom-6, een giftig ingrediënt voor grondverf. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de minister van Defensie. In de periode 1984-2006 zijn medewerkers van Defensie tijdens onderhoudswerkzaamheden blootgesteld aan chroom-6.

Reach, de Europese verordening inzake het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese Commissie de gestelde doelen bereikt. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

De Gezondheidsraad signaleert mogelijkheden om de circulaire economie zodanig vorm te geven dat gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk voorkomen worden. In een circulaire economie wordt zo veel mogelijk hergebruikt en zo min mogelijk afval geproduceerd. Daar is onder andere een flinke opschaling van recycling voor nodig.

De Europese Commissie heeft de elfde Aanpassing aan de Technische en Wetenschappelijke Vooruitgang (ATP) van de CLP-verordening gepubliceerd. Deze zal vanaf 1 december 2019 gelden. Deze laatste ATP omvat duizenden aanvullingen en verandering aan de geharmoniseerde lijst van indeling en etiketting van stoffen en mengsels.

Op 14 mei is de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start gegaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan.

De Inspectie SZW heeft haar Jaarverslag 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat werknemers anno 2017 vaak ongezond en onveilig werken. Zo worden de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen nog steeds onderschat. Bij meer dan tachtig procent van de geïnspecteerde bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen moest de Inspectie handhavend optreden.