Overig

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. SodM geeft advies over en houdt toezicht op de winning, op opslag en het transport van de delfstoffen olie, gas en zout, alsmede aardwarmte en wind op zee.

Gevaarlijke Lading 3-2018 is verschenen, met als thema's: ICT en Gasdetectie. Dit nummer wordt op 21 juni uitgereikt aan de deelnemers van de Dag van de Chemische Veiligheid. In dit nummer de volgende bijdragen:

Het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft de interactieve 'Guide on safety data sheets and exposure scenarios' geactualiseerd. De gids helpt samenstellers en ontvangers van veiligheidsinformatiebladen de stof- en gebruiksinformatie samen te stellen en te begrijpen.

Deze week is de Week van Veilig en Gezond Werken 2018. Dit is een initiatief van '5xbeter', door verschillende partijen in de metaalsector. De Week staat dit jaar in het teken van werken met gevaarlijke stoffen. De 5xbeter trekt met een roadshow door het land en honderden bedrijven houden hun eigen Veiligheidsweek. 

Op 16 mei heeft in de Tweede Kamer het Algemeen overleg Externe veiligheid plaatsgevonden. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft overleg gevoerd met mevrouw Van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over de volgende onderwerpen:

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft in een brief aan de Tweede Kamer een beleidsreactie gegeven op het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft aangekondigd dat er voor Brzo-bedrijven die willens en wetens niet aan de regels voldoen in de toekomst apart toezicht en handhaving zou moeten gelden.

FNV heeft gereageerd op het onderzoeksrapport van het RIVM naar blootstelling van Defensie-medewerkers aan chroom 6. FNV eist dat het kabinet stevige maatregelen neemt om te voorkómen, dat werknemers in allerlei bedrijven in Nederland worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het Chroom-6 onderzoek van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM heeft zijn onderzoek gepresenteerd naar blootstelling onder Defensiepersoneel aan chroom-6, een giftig ingrediënt voor grondverf. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de minister van Defensie. In de periode 1984-2006 zijn medewerkers van Defensie tijdens onderhoudswerkzaamheden blootgesteld aan chroom-6.