Overig

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft het ontwerpbesluit aan tot wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen aan de Tweede Kamer aangeboden. Zo wordt in het Besluit inzamelen afvalstoffen een nieuwe paragraaf ingevoegd met de verplichting (artikel 1b) dat bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot een categorie van afvalstoffen als bedoeld in bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer en die gescheiden worden afgegeven, afzonderlijk worden ingezameld. Dit op grondslag van artikel 10.47 van de Wet milieubeheer.

Het verslag van het Algemeen overleg op 14 december 2016 over de problematiek rondom asbest is gepubliceerd. Dit overleg was met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Dijksma (I&M) en betrof de volgende documenten:
− de brief van de staatssecretaris van 4 juli 2016 met de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 en de stand van zaken openstaande moties en toezeggingen Externe Veiligheid (Kamerstuk 26 956, nr. 209);

Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet gestart. Inmiddels is de Omgevingswet ook gepubliceerd in het Staatsblad. Het wetsvoorstel waarop deze internetconsultatie betrekking heeft, regelt de invoering van de Omgevingswet. De stelselherziening bestrijkt de gehele fysieke leefomgeving, dus ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water, wegen en spoorwegen, bouwwerken en cultureel erfgoed.

De mogelijkheden om de omvang en de inhoud van de uitstoot van gevaarlijke stoffen in de lucht te bepalen, zijn momenteel nog beperkt. Bij incidenten wil de brandweer deze meetgegevens snel en nauwkeurig hebben, met name om maatschappelijke onrust te vermijden. Om hier een antwoord op te vinden neemt de brandweer sinds 2016 deel aan een onderzoek om de emissie van gevaarlijke stoffen met gebruikmaking van satellieten vast te stellen. Dit onderzoek is inmiddels ingebracht in het satelliettoepassingsprogramma van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

Nummer 6 van Gevaarlijke Lading is traditiegetrouw het nummer rond de jaarlijkse CTGG-dag, de voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen. Ook dit jaar bevat dit nummer weer een 'CTGG wijzer'. Dit keer maakt deze inzichtelijk waar de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen zich mee bezig houdt en hoe ze georganiseerd is.

De opleiding tot Specialist gevaarlijke stoffen bestaat inmiddels al ruim dertig jaar. Om aan de wensen vanuit de markt te blijven voldoen is de opleiding recentelijk onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen in het programma.

Een van de aandachtsgebieden van de Inspectie Leefomgeving en Transport is (transport van) gevaarlijke stoffen. In haar Jaarverslag 2015 presenteert zij wederom inspectie- en nalevingscijfers.