Toezichtsactie op varend ontgassen gepland voor dit najaar

Print     PDF
23 augustus 2019
Rubriek

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de vormgeving dit najaar van het handhaving op varend ontgassen. Dit naar aanleiding van Kamervragen van PvdD, GroenLinks en SP. Verder gaat zij in op de vraag voor welke gebieden het ontgassingsverbod geldt. 

Breder spectrum

Tot voor kort stelde het ADN alleen eisen aan toxische stoffen. Sinds april 2019 mag conform het ADN een breder spectrum aan stoffen niet meer varend ontgast worden in dichtbevolkte gebieden en nabij sluizen en bruggen. Daarnaast zal vanaf 2020 het CDNI-verdrag gefaseerd worden ingevoerd. Dit zal leiden tot een totaalverbod op varend ontgassen in 2024. In het najaar is een toezichtsactie gepland, zo stelt de minister.

Dichtbevolkt

Om te bepalen waar het verbod op ontgassen geldt, moet bepaald worden wat dichtbevolkt precies betekent. Daartoe heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een analyse uitgevoerd van de locaties waar de meeste ontgassingen plaatsvinden (zie de bijlage bij de brief van de minister).  Deze informatie heeft de ILT gebruikt om een invulling te geven aan het begrip dichtbevolkt. Gebieden met meer dan 200 inwoners per hectare binnen 500 meter van de vaarweg kunnen als dichtbevolkt worden beschouwd. Na overleg met de Taskforce Varend Ontgassen zal de minister dit najaar bepalen bij welk inwoneraantal sprake is van een dichtbevolkt gebied. Verder zal Nederland de kwestie ‘dichtbevolkt gebied’ voorleggen aan het ADN Safety Committee in het kader van de internationale harmonisatie.
 

Faciliteiten

De minister streeft ernaar het varend ontgassen zo snel als mogelijk te beëindigen. Met de sector zal verkend worden welke ontgassingsfaciliteiten er op korte termijn en op welke locaties gewenst zijn. Dit om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis dat ontgassen niet toegestaan is in dichtbevolkte gebieden.

Toezicht

De toezichtsactie ‘varend ontgassen’ door de ILT is gepland in het najaar van 2019. De verkennende toezichtsactie heeft het doel om de sector bewust te maken van de
consequenties van de nieuwe regels.  Op basis van de ervaringen met deze verkennende actie zal de ILT haar toezicht op varend ontgassen definitief inrichten, aldus de minister.

Bron
Tags