Nog geen handhaving op ontgassingsverbod Noord-Holland

Print     PDF
13 januari 2019
Rubriek

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in december schriftelijk geantwoord op vragen over varend ontgassen van de SP in Noord-Holland. Daaruit blijkt dat het ontgassingsverbod nog niet wordt gehandhaafd zolang alle landen die met het verbod in moeten stemmen (Nederland, Duitsland, Zwitserland, Luxemburg, België en Frankrijk) de afspraken nog niet geratificeerd hebben. 

eNose

Het landelijk verbod op varend ontgassen is er op z'n vroegst pas in 2020, op de datum van de inwerkingtreding van de ontgassingsverboden in alle lidstaten van de EU van het Scheepsafvalstoffenverdrag. Om het ontgassingsverbod voor te bereiden is na de vaststelling van het verbod in 2017 gestart met de realisatie op drie sporen:
1. opzetten van een eNose-netwerk langs het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal;
2. stimuleren van ontgassinginstallaties in de Amsterdamse haven;
3. opstellen van toezicht en handhavingsprotocol.

Op het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal worden sinds de uitbreiding van het netwerk van elektronische neuzen afgelopen zomer gemiddeld zeven ontgassingen per week gemeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het is niet duidelijk of het om legale of illegale ontgassingen gaat.

Benzeenhoudend

Het is de bedoeling dat er in 2023 95 procent minder uitstoot van schadelijke vluchtige stoffen zal zijn. De invoering begint met een verbod op het ontgassen van motorbrandstoffen en benzeen in 2020, gevolgd door meer dan tien procent benzeenhoudende vloeistoffen in 2022 en ten slotte in 2023 een verbod op de 25 meest vervoerde gevaarlijke stoffen. GS Noord-Holland schrijft te verwachten dat deze doelstellingen gehaald zullen worden.

Thema-actie

Een actie voor 2019 is de organisatie van een thema-actie gericht op naleving van regels rondom varend ontgassen. De aanpak en uitvoering van deze thema-actie wordt begin 2019 uitgewerkt vanuit ILT en Rijkswaterstaat (RWS), in samenwerking met provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De thema-actie gaat samen met de uitbreiding van het ADN vanaf 1 januari 2019: het ontgassingsverbod wordt uitgebreid naar alle gevaarlijke stoffen in dichtbevolkte gebieden, bij bruggen en sluizen.

Brief Gedeputeerde Staten Noord-Holland

Bron
Tags