Kamervragen varend ontgassen beantwoord

Print     PDF
19 november 2018
Rubriek

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft Kamervragen beantwoord over het varend ontgassen in de binnenvaart. De afgelopen periode is de problematiek veelvuldig in het nieuws geweest. De minister stelt in de eerste plaats dat het lozen van gassen uit binnenvaartschepen niet illegaal is. Het varend ontgassen van binnenschepen is, behalve wanneer het om benzine gaat, momenteel nog toegestaan, in Nederland en in Duitsland. Sinds 2013 is gewerkt aan aanpassing van het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI), met als resultaat een besluit in 2017 tot een verbod op varend ontgassen van tankschepen. Momenteel wordt gewerkt aan ratificatie en implementatie.

Ratificeren

De minister stelt dat de ontgassingsverboden op zijn vroegst in 2020 in de lidstaten van het Scheepsafvalstoffenverdrag in werking kunnen treden. Daarvoor moeten namelijk alle verdragsluitende partijen het verdrag hebben geratificeerd en geïmplementeerd. Nederland ligt nog op schema om dit eind 2019 te hebben afgerond.

Taskforce

Om de invoering van deze internationale verdragswijziging snel en efficiënt te kunnen realiseren heeft de minister in mei een bijeenkomst georganiseerd met alle betrokken partijen, waarbij een taskforce werd ingesteld om een effectieve invoering van het ontgassingsverbod in 2020 mogelijk te maken. Het ministerie zal zorgen voor de wetgevingskant, de provincies voor veilige voorzieningen en benodigde vergunningen en het bedrijfsleven voor een transparante financiering, zodat voor de schipper duidelijk is dat de verlader betaalt voor de ontgassing.

Handhaving

Van Nieuwenhuizen stelt dat de handhaving niet tekortschiet: het nu bestaande verbod op ontgassen van benzine en de relevante voorschriften uit het ADN worden door RWS en ILT gehandhaafd. De provincies hebben verordeningen met provinciale ontgassingsverboden, die zij onderling met elkaar hebben afgestemd. De handhaving van en het toezicht daarop is de verantwoordelijkheid van de provincies, aldus de minister.

Kamervragen SP, met antwoorden

Kamervragen CDA, met antwoorden

Bron
Tags