Besluit departementale herindeling Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Print     PDF

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 10 april 2015, kenmerk 3142717;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de daarmee samenhangende crisisvoorbereiding, de daarmee samenhangende beveiliging en waarborgen en de verantwoordelijkheid voor de Kernenergiewet, voor zover deze voor 1 mei 2015 waren opgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

De taken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 3

De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in artikelen 1 en 2 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Economische Zaken, Onze Minister van Infrastructuur en Milieu en Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2015.