Limburg reageert op Vlaams onderzoek spoorgoederenvervoer

Print     PDF
17 januari 2018
Rubriek

De regio Midden-Limburg (Samenwerkingsverband IJzeren Rijn), de gemeente Venlo en de provincie Limburg hebben gereageerd op een Vlaamse haalbaarheidsstudie naar een goederenverbinding per spoor tussen de haven van Antwerpen via Weert, Roermond en Venlo, naar het Duitse Ruhrgebied. Zij vinden dat de kosten niet opwegen tegen de baten: de verhouding tussen de vereiste investeringen en de beoogde baten toont aan dat de onderzochte verbinding geen meerwaarde heeft ten opzichte van bestaande verbindingen. 

Ministerie I&W

In deze haalbaarheidsstudie wordt ingezoomd op de zogenaamde ‘3RX variant’ via Weert-Roermond-Venlo. Vlaanderen is opdrachtgever geweest van deze haalbaarheidsstudie, met betrokkenheid van België, Duitsland, Nordrhein-Westfalen en Nederland (ministerie van I&W). Het is een eerste verkenning van de te verwachten vervoerswaarde en de daarmee samenhangende kosten. De regio is niet betrokken geweest bij het opstellen van deze haalbaarheidsstudie: een groot aantal relevante aspecten zijn daarmee niet onderzocht en zaken als een goede ruimtelijke inpassing van de infrastructuur of mogelijke overschrijdingen van de toegelaten maximale aantallen gevaarlijke stoffen komt in het rapport niet of nauwelijks aan de orde, aldus de gezamenlijk reactie van Limburg op de studie. 

Leefbaarheid

Het 3RX-tracé gaat over bestaand spoor en doorsnijdt daarbij diverse kernen in Vlaanderen, Nederlands Limburg en Niederrhein. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid in de kernen in de diverse landen. Dat uit zich onder andere vervoer van gevaarlijke stoffen door de kernen, overwegveiligheid, geluidsoverlast, wachttijden bij overwegen etc. Deze haalbaarheidsstudie geeft helder aan dat de Montzenroute de groei aankan en tevens dat de kosten niet opwegen tegen de baten.

Bron
Tags