VVD Rotterdam wil verbod op varend ontgassen

Print     PDF

De VVD in Rotterdam wil een verbod op het varend ontgassen door de binnenvaart. Daartoe heeft VVD-raadslid Dieke van Groningen tijdens de gemeenteraadsvergadering een initiatiefvoorstel aangeboden, zodat het stadsbestuur van Rotterdam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om zo'n verbod voor de regio kan vragen.

Complex probleem

Volgens de VVD Rotterdam is het probleem van het varend ontgassen complex en bestaat het uit vier elementen. Allereerst geldt er sinds 2015 in de provincie Zuid-Holland een verbod op het varend ontgassen van benzeen en meer dan tien procent benzeenhoudende stoffen. Maar het handhaven en beboeten in de Rotterdamse wateren is nog lastig, want het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Ten tweede zijn er praktisch gezien op dit moment nog zeer weinig ontgassingsfaciliteiten aan de kades om aan de vraag te kunnen voldoen. Ten derde zijn er belemmeringen op het gebied van de vergunningsaanvraag en is er onduidelijkheid over de vraag of de te ontgassen lading wel of niet als restproduct beschouwd gaat worden. Ten slotte dient goed te worden gekeken naar wie er voor de kosten gaat opdraaien. 

Pakkans vergroten

In het initiatiefvoorstel, dat uitgaat van samenwerking op alle bestuurslagen, en met het bedrijfsleven, worden verschillende aanbevelingen gedaan. Daarbij wordt ingezet op: (1) preventie en bewustwording, (2) vergroting van de pakkans en (3) uitbreiding van de capaciteiten. Zo wordt er gevraagd om te lobbyen voor een verbod op varend ontgassen in de regio Groot-Rotterdam en door middel van een pilot beperkingen weg te nemen voor het plaatsen van ontgassingsinstallaties. Bovendien vraagt Van Groningen in het voorstel om in samenwerking met het Havenbedrijf geschikte locaties voor installaties aan te wijzen én te lobbyen om de uitstoot van deze dampen te oormerken als restproduct.

Initiatiefvoorstel 'Ontgassen goed geregeld. Op naar een schone lucht zonder giftige gassen'