Verslag Algemeen overleg Zee- en binnenvaart gepubliceerd

Print     PDF

Op 6 december heeft het Algemeen overleg Zee- en binnenvaart plaatsgevonden, met minister Van Nieuwenhuizen (I&W). Daarvan is nu het verslag gepubliceerd. Besproken onderwerpen waren onder andere:

  • het bijmengen van giftig afval in scheepsbrandstoffen;
  • het verbod op varend ontgassen.

Bijmengen

Ten aanzien van het bijmengen van stoffen in brandstoffen wordt de vraag gesteld of we Reach kunnen gebruiken om normen te stellen voor stookolie. De minister stelt dat er geen lijst is met stoffen die in schaapsbrandstoffen mogen zitten. Wel inspecteert/handhaaft de Inspectie Leefomgeving en Transport op basis van Reach de producenten van stookolie. De eisen aan stookolie worden echter bepaald in IMO-verband (Internationale Maritieme Organisatie). Die staan dus in Marpol, the Marine Pollution, Annex VI. Het antwoord op de vraag moet dus 'nee' luiden.

Ontgassingsinstallaties

Ten aanzien van het ontgassingsverbod stelt de minister dat ze haar best doet om dit zo snel mogelijk te laten ingaan. Er is echter ook tijd nodig voor de praktische zaken, zoals het bouwen van ontgassingsinstallaties. Daarnaast kan het verbod pas van kracht worden als het Schaapafvalstoffenverdrag is geratificeerd in alle landen waarvoor het geldt. De minister zegt toe te onderzoeken of Nederland vooruitlopend daarop zelf al iets kan doen. Zij zal de Kamer informeren als uit overleg met de Taskforce blijkt dat versnelling van het ontgassingsverbod mogelijk is. 

Verder stelt zij dat uitbreiding van de term dichtbevolkt gebied tot heel Nederland (waardoor het ontgassingsverbod nu al verboden zou zijn op basis van het ADN) veel extra tijd in beslag zou nemen en dus niet zinvol is. Wel zegt ze toe te onderzoeken welke delen onder dichtbevolkt gebied vallen. 

Dit overleg hoort bij Kamerdossier 31409.